Μετά από μία πέμπτη στη σειρά παράταση, αυτή τη φορά δύο μόλις ημερών, λήγει αύριο στις 16 Μαρτίου (αντί 14/3/22) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια λεωφορείων και των παρελκομένων τους, με σκοπό την Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων για τις μείζονες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 383.494.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Στη συνέχεια στις 22 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ́ θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Η διήμερη αυτή παράταση δόθηκε εξαιτίας προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν και παρουσιάζονται κατά διαστήματα ιδιαίτερα μεγάλοι χρόνοι απόκρισης ή/ και σημαντικές καθυστερήσεις ή/ και δυσλειτουργίες όσον αφορά το ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, οι οποίες επηρεάζουν την υποβολή προσφορών, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη έως και αδύνατη.

Οι προηγούμενες αναβολές είχαν να κάνουν με την αναμονή εκδίκασης προδικαστικών προσφύγων που είχαν υποβληθεί από εταιρείες (αντιπροσωπείες) που λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό.

Τα υπό προμήθεια λεωφορεία

Ο παραπάνω διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια 770 λεωφορείων για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης καθώς και τους φορτιστές και άλλα παρελκόμενα για τα ηλεκτρικά λεωφορεία.

Τα υπό προμήθεια 770 λεωφορεία είναι διαφορετικών τύπων και κατανέμονται σε πέντε τμήματα ως εξής:

1