Με σημερινή απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, επέρχονται αλλαγές στις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

Ειδικότερα, για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης και απόκτηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1. Εφόσον ταυτόχρονα με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης αιτείται την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β σε μία από τις κατηγορίες C1 ή C ή D1 ή D, ή αιτείται την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D σε C1Ε, CE, D1E, DΕ αντίστοιχα, ή εντός των ανωτέρω κατηγοριών:

α) Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, για χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας C1 ή C1E ή C ή CE ή D1 ή D1E ή D ή DE μαζί με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), με την οποία δηλώνει:

- Ότι έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών επέκτασης,

- Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση,

- Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

- Τον αριθμό της κατεχόμενης άδειας οδήγησης,

- Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται την επέκταση,

- Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου της Άδειας Οδήγησης,

- Τον/τους εικοσαψήφιο/ους κωδικό/ούς πληρωμής του/των ηλεκτρονικού/ών παραβόλου/ων.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου. Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος του στην χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

γ) Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Ταυτότητα Εθιμοτυπίας, η οποία (σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο έντυπό της) επέχει θέση άδειας παραμονής, η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Είναι αποδεκτή η υποβολή, με την αίτηση, του ως άνω εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 185 ημερών από την έκδοσή του. Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της απαίτησης περί πιστοποίησης της συνήθους διαμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα υποβάλλονται, πέραν του εγγράφου αυτού, τουλάχιστον δύο (2) πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που να αφορούν το υπόψη κρίσιμο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, δύναται να υποβάλλονται δύο (2) εκ των εξής: αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση του ενδιαφερομένου, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ.

Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

δ) Δύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, εφόσον είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικών υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), όπως κάθε φορά ισχύει. Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους.

ε) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα της υπ’ αρ. 18623/2372/2008 (Β’ 1697) κοινής υπουργικής απόφασης.

στ) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

ζ) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για τη δαπάνη της επέκτασης, μόνο από την κατηγορία Β σε μια από τις κατηγορίες C ή C1 ή D ή D1 (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III).

η) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης, όπου αυτή απαιτείται, και δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίου οδηγού ή οδηγού (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III).

θ) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης Π.Ε.Ι. και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι. (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III).

ι) Αποδεικτικό, για την καταβολή του παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III) που καταβάλλεται πριν τον προγραμματισμό για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι. της αιτηθείσας κατηγορίας.

ια) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III) που καταβάλλεται πριν τον προγραμματισμό για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι. της αιτηθείσας κατηγορίας.

Δεν απαιτείται η υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών πληρωμής, εφόσον αναγράφεται/ονται στην αίτηση ο/ οι εικοσαψήφιος/οι κωδικός/οί πληρωμής του/ων παραβόλου/ων.

Μετά την υποβολή των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών (εκτός των δικαιολογητικών η, θ, ι και ια), η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.), όπως περιγράφεται στο Άρθρο 7 και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι.

1

2. Εφόσον είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης μιας τουλάχιστον από τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE ή D1, D1 Ε, D, DE και αιτείται μόνο τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης:

α) Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/ 1999, για χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), με την οποία δηλώνει:

- Ότι έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης,

- Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση,

- Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

- Τον αριθμό της κατεχόμενης άδειας οδήγησης,

- Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε. Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται για την προσθήκη του κωδικού 95,

- Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου της Άδειας Οδήγησης,

- Τον/τους εικοσαψήφιο/ους κωδικό/ούς πληρωμής του/των ηλεκτρονικού/ών παραβόλου/ων.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1β του άρθρου 2.

γ) Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο βάσει των κείμενων διατάξεων, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1γ του άρθρου 2.

δ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα της υπ’ αρ. 18623/2372/2008 (Β’ 197) κοινής υπουργικής απόφασης.

ε) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

στ) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης Π.Ε.Ι. και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι. (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III).

ζ) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III) που καταβάλλεται πριν τον προγραμματισμό για την πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι.

Δεν απαιτείται η υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών πληρωμής, εφόσον αναγράφεται/ονται στην αίτηση ο/ οι εικοσαψήφιος/οι κωδικός/οί πληρωμής του/ων παραβόλου/ων.

Μετά την υποβολή των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών (εκτός των δικαιολογητικών στ και ζ), η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει Δελτίο Εξέτασης (Δ.Ε.), όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι.».

1

3. Η παρ. 2 του άρθρου 5Α αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για την ενσωμάτωση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού σε Ελληνική Άδεια Οδήγησης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση  - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/ 1999, για την ενσωμάτωση ισχύοντος Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού το οποίο έχει εκδοθεί από τις αρχές οποιουδήποτε, πλην της Ελλάδος, κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή τις αρχές της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, σε εν ισχύ Ελληνική Άδεια Οδήγησης μέσω της καταχώρησης του κοινοτικού κωδικού αριθμού «95» σε αυτήν. Στην εν λόγω Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

- Ότι έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.

- Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

- Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

- Τον αριθμό της κατεχόμενης άδειας οδήγησης.

- Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους - μέλους της Ε. Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται για την καταχώρηση του κωδικού 95.

- Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου της Άδειας Οδήγησης.

- Τον/τους εικοσαψήφιο/ους κωδικό/ούς πληρωμής του/των ηλεκτρονικού/ών παραβόλου/ων.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1β του άρθρου 2.

γ) Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο βάσει των κείμενων διατάξεων, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1γ του άρθρου 2.

δ) Απλό φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης.

ε) Απλό φωτοαντίγραφο του ισχύοντος Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού.

στ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα της υπ’ αρ. 18623/ 2372/2008 (Β’ 197) κοινής υπουργικής απόφασης.

ζ) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

η) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III)».

4. Το Παράρτημα ΙΙI αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1