Με απόφαση των υφ. Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις που αφορούν θέματα παράλειψης καταχώρισης, εκπρόθεσμης ή ανακριβούς καταχώρισης στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο) από τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων.

Έτσι, όταν διαπιστώνεται η παράβαση της μη καταχώρισης των υποβαλλόμενων στοιχείων στο Μ.Ε.Μ.Ο. μέχρι 3 οχημάτων επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για καθένα εκ των εισαγόμενων οχημάτων. Αν τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα που δεν καταχωρούνται είναι περισσότερα, τα πρόστιμα κλιμακώνονται από 1.500 μέχρι 12.000 ευρώ.

Αντίστοιχα περίπου είναι και τα πρόστιμα στην περίπτωση καταχώρησης ψευδών στοιχείων ή πλαστών δικαιολογητικών στο Μ.Ε.Μ.Ο., ενώ στις περιπτώσεις διαπίστωσης σε εισαγωγέα μεταχειρισμένων οχημάτων περισσότερων της μιας παραβάσεων εντός ενός τριμηνιαίου δειγματοληπτικού ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την τήρηση του Μ.Ε.Μ.Ο., το συνολικά επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι ίσο με το σύνολο των προστίμων για τις επιμέρους παραβάσεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Αν ο εισαγωγέας μεταχειρισμένων οχημάτων υποπέσει εκ νέου στις πράξεις ή παραλείψεις των παραπάνω περιπτώσεων, εντός πέντε ετών από την τέλεση αυτών, επιβάλλεται νέο πρόστιμο πενταπλάσιο της αξίας του ήδη επιβληθέντος.