Αυστηροί έλεγχοι μεταφορικών: Μέσω ΓΕΜΗ η απόδειξη μόνιμης εγκατάστασης

Τρί, 01/03/2022 - 10:40

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών σχετικά με την απαίτηση εγκατάστασης που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα και την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, και προκειμένου οι επιχειρήσεις οδικών μεταφορών να αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης σε κράτος-μέλος, θα πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή σε Μητρώο Εμπορικών Εταιρειών στο κράτος-μέλος της εγκατάστασης.

- Η απόδειξη της εγγραφής σε μητρώο εμπορικών εταιρειών στο κράτος μέλος της εγκατάστασης.

Συνεπώς κατά την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για την απόδειξη της πλήρωσης της απαίτησης της πραγματικού και σταθερού τόπου εγκατάστασης απαιτείται επιπλέον η υποβολή Πιστοποιητικού ΓΕΜΗ, με το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο αυτό.

Το ανωτέρω δικαιολογητικό θα υποβάλλεται για τις νέες επιχειρήσεις κατά την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Για την προσαρμογή των υφιστάμενων, θα ζητείται κατά την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας εξαιτίας οποιασδήποτε μεταβολής σε ΦΔΧ όχημα της επιχείρησης ή με αφορμή οποιαδήποτε μεταβολή σχετική με τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση/ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα. Οι Υπηρεσίες Μεταφορών, πραγματοποιούν έλεγχο εγκυρότητας των πιστοποιητικών ΓΕΜΗ από τον εξής σύνδεσμο: https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form, πληκτρολογώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου, τον αριθμό ΓΕΜΗ και την τοπική υπηρεσία ΓΕΜΗ που εξέδωσε το έγγραφο.

Αποδεικτικά έγγραφα

Μια σειρά εγγράφων που απαιτούνται για τη διενέργεια των μεταφορών πρέπει να υπάρχουν σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή στα γραφεία της έδρας της μεταφορικής και σε αυτά πρέπει να έχει πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τους όρους που προβλέπονται από τον κανονισμό σχετικά με το καμποτάζ.

Τέτοια έγγραφα είναι αυτά που αφορούν «ιδίως τις συμβάσεις μεταφορών, τα έγγραφα σχετικά με τα οχήματα που διαθέτει, τα λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης προσωπικού, τις συμβάσεις εργασίας, τα έγγραφα κοινωνικής ασφάλισης, τα έγγραφα που περιέχουν στοιχεία σχετικά με την αποστολή και την απόσπαση οδηγών, τα έγγραφα που περιέχουν στοιχεία σχετικά με τις ενδομεταφορές και τις περιόδους οδήγησης και ανάπαυσης, καθώς και άλλο έγγραφο που αποδεικνύει το μεταφορικό έργο των φορτηγών που ανήκουν στη μεταφορική επιχείρηση. Κυριότερο από αυτά είναι η διατήρηση των καταγραφών των ταχογράφων των οχημάτων. Για τον λόγο αυτό, η εγκύκλιος αναφέρει:

«Η οργάνωση της δραστηριότητας του στόλου οχημάτων της επιχείρησης, ώστε τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για διεθνείς μεταφορές να επιστρέφουν στη βάση τους εντός οκτώ εβδομάδων από την αναχώρησή τους. Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί στον χώρο του γραφείου της και να επιδεικνύει σε περίπτωση ελέγχου τις καταγραφές του ταχογράφου, από τις οποίες αποδεικνύεται η ημερομηνία επιστροφής του οχήματος σε ένα από τα επιχειρησιακά της κέντρα».

Οικονομική Επιφάνεια για μεγάλα και μικρά φορτηγά

Σχετικά με την απαίτηση της οικονομικής επιφάνειας που πρέπει να πληρούν οι μεταφορικές, υπάρχει σαφής διάκριση για τα βαριά και για τα ελαφρά οχήματα που χρησιμοποιούν.

Έτσι, το ύψος της οικονομικής επιφάνειας για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, διαμορφώνεται ως εξής:

α) 9000 ευρώ για το πρώτο χρησιμοποιούμενο μηχανοκίνητο όχημα

β) 5000 ευρώ για κάθε επιπλέον μηχανοκίνητο όχημα ή συνδυασμό οχημάτων που έχει μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) άνω των 3,5 τόνων, και

γ) 900 ευρώ για κάθε επιπλέον μηχανοκίνητο όχημα ή συνδυασμό οχημάτων που έχει ΜΑΜΦΟ άνω των 2,5 και έως 3,5 τόνους.

1

Η οικονομική επιφάνεια των επιχειρήσεων οδικού μεταφορέα που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά με οχήματα των οποίων η ΜΑΜΦΟ είναι άνω των 2,5 τόνων και έως 3,5 τόνους, διαμορφώνεται ως εξής:

α) 1800 ευρώ για το πρώτο χρησιμοποιούμενο όχημα, και

β) 900 ευρώ για κάθε επιπλέον όχημα

Διευκρινίζεται ότι το ύψος της χαμηλότερης αυτής οικονομικής επιφάνειας παύει να ισχύει για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής, εφόσον η επιχείρηση θέσει σε κυκλοφορία όχημα μεγαλύτερης ΜΑΜΦΟ.

Οι τρόποι απόδειξης της οικονομικής επιφάνειας παραμένουν οι ίδιοι, δηλαδή: βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου, εγγυητική επιστολή τράπεζας, ετήσιοι λογαριασμοί μεταφορικής επιχείρησης, ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.

Επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν οχήματα για τα οποία απαιτείται μικρότερο ύψος οικονομικής επιφάνειας, μπορούν να ζητούν από τις Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών να αντικαταστήσουν το αντίστοιχο δικαιολογητικό. Στην περίπτωση αυτή η κατάλληλη οικονομική επιφάνεια ελέγχεται εκ νέου για το σύνολο των φορτηγών της επιχείρησης.

Μεταφορές με ελαφρά οχήματα

Διευκρινίζεται, επίσης, η περίπτωση κατά την οποία διενεργούνται εμπορευματικές μεταφορές χωρίς κοινοτική άδεια.

Ειδικότερα, δεν απαιτείται κοινοτική άδεια και απαλλάσσονται από οποιαδήποτε άδεια μεταφοράς οι εξής εμπορευματικές μεταφορές:

- Έως τις 20/5/22 οι εμπορευματικές μεταφορές με οχήματα των οποίων η ΜΑΜΦΟ δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.

- Από τις 21/5/22 οι εμπορευματικές μεταφορές με οχήματα των οποίων η ΜΑΜΦΟ δεν υπερβαίνει τους 2,5 τόνους.

1

Μετά τις 20/5/22, κατά την έκδοση κοινοτικής άδειας ή επικυρωμένου γνήσιου αντιγράφου, για οχήματα των οποίων η ΜΑΜΦΟ είναι μεγαλύτερη των 2,5 τόνων και μέχρι 3,5 τόνους, για τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού 1071/2009 απαιτείται χαμηλότερη οικονομική επιφάνεια, οι Υπηρεσίες Μεταφορών θα αναγράφουν στο έντυπο της κοινοτικής άδειας ή του επικυρωμένου γνήσιου αντιγράφου και στο πεδίο «Επιμέρους παρατηρήσεις» την ένδειξη «≤ 3,5 t (μικρότερο ή ίσο με 3,5 τόνους».

Για όλα τα παραπάνω, σχετική είναι η εγκύκλιος Β4/56586/2022 σε ισχύ από 21 Φεβρουαρίου 2022.