Αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, σύμφωνα με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας.

Έτσι, από 1η Ιανουαρίου 2022 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης δεν μπορεί να είναι κατώτερα από τα παρακάτω:

α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης 1.300.000 ευρώ, ανά θύμα.

β) Σε περίπτωση υλικής ζημίας 1.300.000 ευρώ, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.

Η αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης έρχεται ως συνέχεια της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο σχετικά με την τιμαριθμική προσαρμογή των ελάχιστων ποσών κάλυψης σύμφωνα με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) που καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη.

Τα παραπάνω ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2022 και αναμένεται να προκαλέσουν αύξηση των ασφαλίστρων των αυτοκινήτων.