Δημοσιεύθηκε στις 29 Οκτωβρίου το με αριθμό 81 προεδρικό διάταγμα σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, το οποίο επιτρέπει τη διασυνοριακή συνεργασία μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών για την πρόληψη και τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων.

Στις ανταλλάξιμες πληροφορίες περιλαμβάνεται το DNA, τα δακτυλικά αποτυπώματα και τα δεδομένα σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ειδικότερα, για τις άδειες κυκλοφορίας προβλέπεται ότι «τα κράτη-μέλη παρέχουν στα εθνικά σημεία επαφής των λοιπών κρατών-μελών δεδομένα σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, με την εξουσία να διεξάγουν αυτοματοποιημένες αναζητήσεις σε ατομικές περιπτώσεις:

α) δεδομένα σχετικά με ιδιοκτήτες ή χρήστες, και

β) δεδομένα σχετικά με οχήματα.

Οι αναζητήσεις μπορούν να διεξάγονται μόνο με πλήρες αριθμό αμαξώματος ή πλήρη αριθμό άδειας κυκλοφορίας. Η αναζήτηση διενεργείται μόνο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους-μέλους που προβαίνει στην αναζήτηση αυτή».

Σημείωση: Ως Εθνικό Σημείο Επαφής ορίζεται από κάθε-κράτος μια Αρχή, η οποία ευθύνεται για την ανταλλαγή των πληροφορίων με τις αντίστοιχες Αρχές των άλλων χωρών.

Ναι στην παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αξίζει να αναφερθεί ότι «για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προκειμένου για σημαντικά γεγονότα με διασυνοριακή διάσταση, ιδίως αθλητικές εκδηλώσεις ή συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα κράτη-μέλη ανταλλάσσουν, είτε κατόπιν αιτήσεως είτε αυτοβούλως, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν από οριστικές καταδικαστικές αποφάσεις ή άλλες περιστάσεις προκύπτουν εύλογες υπόνοιες ότι τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα θα διαπράξουν αξιόποινες πράξεις στα πλαίσια των εν λόγω γεγονότων ή θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, εφόσον η παροχή των δεδομένων αυτών επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο του παρέχοντος κράτους-μέλους. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς» της πρόληψης και διερεύνησης αξιόποινων πράξεων και για την αντιμετώπιση άλλων αδικημάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων ή της εισαγγελικής υπηρεσίας στο κράτος-μέλος που προβαίνει στην αναζήτηση καθώς και για τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας.

Τα παρεχόμενα δεδομένα διαγράφονται αμελλητί μόλις επιτευχθούν ή είναι πλέον αδύνατον να επιτευχθούν οι σκοποί που αναφέρονται παραπάνω και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο εντός έτους.