Τροχοί & TIR

Δεκτές πολεοδομικές παρεκκλίσεις για αποθήκες, εγκαταστάσεις εφοδιαστικής κ.α.

Ρυθμίσεις με τις οποίες γίνονται αποδεκτές πολεοδομικές παρεκκλίσεις για αποθήκες, εγκαταστάσεις εφοδιαστικής κ.α. περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Όροι δ
Τετάρτη 15/11/2023 - 11:27
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Ρυθμίσεις με τις οποίες γίνονται αποδεκτές πολεοδομικές παρεκκλίσεις για αποθήκες, εγκαταστάσεις εφοδιαστικής κ.α. περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου και λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις».

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 15 ορίζεται ότι:

1. Επιτρέπεται για κτίρια εφοδιαστικής, βιομηχανίας/βιοτεχνίας και αποθήκευσης που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων Πολεοδομικών Μελετών Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών Πάρκων (ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ) και ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ υπό εξυγίανση, βάσει του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) και του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), να χορηγούνται παρεκκλίσεις ως προς το ποσοστό κάλυψης, τον συντελεστή δόμησης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και τον συντελεστή όγκου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4982/2022 (Α΄ 195). Προϋπόθεση για τη χορήγησή τους αποτελεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών σε γη και χρήμα, σύμφωνα με τις οικείες Πράξεις Εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών και η μη ύπαρξη δεσμεύσεων από ειδικά καθεστώτα προστασίας και ασφάλειας. Πριν την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σε ειδικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου αντισταθμιστική πολεοδομική εισφορά ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί του κόστους του συμβατικού προϋπολογισμού του τμήματος του έργου που αντιστοιχεί στην παρέκκλιση ή πέντε τοις χιλίοις (5‰) στην περίπτωση που γίνεται χρήση αναλυτικού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση δράσεων που αντισταθμίζουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, όπως αυτές εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Αποφάσεις παρεκκλίσεων που έχουν χορηγηθεί σε γήπεδα βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων σύμφωνα το άρθρο 4 του από 24.5.1985 π.δ. (Δ΄ 270), μπορεί να επαναχορηγούνται και σε τμήματα του αρχικού γηπέδου υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) τα τμήματα είναι κατά κανόνα άρτια και οικοδομήσιμα και δημιουργήθηκαν από νόμιμη κατάτμηση, και

β) τις παρεκκλίσεις αιτούνται από κοινού οι ιδιοκτήτες των τμημάτων του αρχικού γηπέδου με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών στοιχείων και τεχνικών εκθέσεων και μελετών τεκμηρίωσης.

3. Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ για την Περιφέρεια Αττικής. Για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη του αρμόδιου ΣΥΠΟΘΑ.

Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εντός της χερσαίας ζώνης λιμένων

Επίσης, με το άρθρο 11 περ. ζ, ορίζεται ότι:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να εγκρίνεται ειδικός οικοδομικός κανονισμός για την ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών και τη διαμόρφωση ακάλυπτων χώρων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένων, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι χρήσεις και λειτουργίες που αναπτύσσονται εντός της ζώνης αυτής, σύμφωνα με τον προορισμό τους. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον ανωτέρω ειδικό οικοδομικό κανονισμό, εφαρμόζεται ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ, ν. 4067/2012, Α’ 79). Έως την έγκριση του ειδικού οικοδομικού κανονισμού, με τα προεδρικά διατάγματα της περ. α) μπορεί να εγκρίνονται παρεκκλίσεις από τον ΝΟΚ σε ό,τι αφορά στο ύψος και στον συντελεστή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης αποθηκών, εγκαταστάσεων εφοδιαστικής και άλλων ειδικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και τις αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Θέσεις parking

Σε άλλο άρθρο του σχεδίου νόμου αναφέρεται η υποχρέωση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε κέντρα δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων (Data Centers) και σε Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι:

«Στην περίπτωση των κέντρων δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπών συνοδευτικών δραστηριοτήτων (Data Centers), καθώς και Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ), προβλέπεται υποχρέωση δημιουργίας μίας (1) θέσης στάθμευσης ανά διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) επιφάνειας μόνο των χώρων γραφείων. Στις περιπτώσεις Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής απαιτείται επιπρόσθετα μια (1) θέση αυτοκινήτου φορτηγού ανά τρεις χιλιάδες (3000) τ.μ. επιφάνειας κτιρίου».

PreviousNext