Διαβούλευση για μεγάλο αριθμό οχημάτων

Δευ, 17/10/2022 - 11:41
Φωτό αρχείου

Φορτηγά, ειδικά οχήματα, λεωφορεία, βαν πυροσβεστικά κ.α. περιλαμβάνονται στις προμήθειες του ΤΑΙΠΕΔ για τις οποίες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς σε προκαταρκτική διαβούλευση με σκοπό την προετοιμασία διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων προμήθειας για τα παρακάτω είδη:

Οι αναφερόμενες ποσότητες (τεμάχια ανά είδος) είναι ενδεικτικές και πρόκειται να οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.

Οι επίμαχες συμβάσεις προμηθειών χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Αγορά οχημάτων για ΓΓΠΠ, περιφερειακά τοπικά κέντρα πολιτικής προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς».

Η διαβούλευση θα διενεργηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ. Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου».

Στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στον σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις”, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.