Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών στη Φωκίδα

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας προκηρύσσει την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και
Τρίτη 09/05/2023 - 13:44
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας προκηρύσσει την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα δρομολογίων ή ανά τμήμα της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 3.251.613,00 € χωρίς ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης 20%, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη Διακήρυξη με αριθ. 94916/09-05-2023. 

Η ισχύς του ΔΣΑ θα διαρκέσει έως την 31-08-2026. 

Η Εφαρμογή του ΔΣΑ θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:192582.

Ως προθεσμία παραλαβής των αρχικών αιτήσεων συμμετοχής (ΕΕΕΣ), που θα υποβληθούν για πρώτη φορά στο σύστημα – Α΄ Φάση, ορίζεται η 02/06/2023 και ώρα 23:59:59 και στο εξής δεν τίθεται καμία επιπλέον προθεσμία παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του συστήματος. 

Εγγύηση συμμετοχής για την εγγραφή στο ΔΣΑ δεν απαιτείται.

Πληροφορίες: Κων/νος Κάββουρας, Τηλ.: 22653 50636, e-mail: k.kavvouras@pste.gov.gr

PreviousNext