Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών στην Πιερία

Παρ, 17/06/2022 - 09:27

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας προκήρυξε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πιερίας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025, συνολικού προϋπολογισμού 9.636.410,69 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης.

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 22/07/2022 και ώρα 15:00. Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε η 28/07/2022.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πληροφορίες: Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Κατερίνη. Τηλέφωνο: 2351351246-245, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail): t.piperidou@pieria.pkm.gov.gr, a.chandolia@pieria.pkm.gov.gr. Αρμόδιος για πληροφορίες: Πιπερίδου Θωμαή, Αναστασία Χανδόλια.