Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών ύψους 367.302,60 ευρώ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Φθιώτιδας,
Τετάρτη 16/08/2023 - 15:27
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Φθιώτιδας, όπως καταθέσουν τεχνική και οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 212250 έως την 25/08/2023 και ώρα 23:59, όπως ακριβώς ορίζεται στους όρους της με αρ. πρωτ. 86764/28-04-2023 Διακήρυξης.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης: Η σύμβαση υλοποιείται από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει διάρκεια έως 31.08.2026 κατά τις ημέρες που διεξάγονται τα μαθήματα των σχολείων δημόσιας εκπαίδευσης Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει χρονικά το αντικείμενο κάθε επιμέρους σύμβασης για διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και για το σκοπό αυτό έχει υπολογιστεί δικαίωμα προαίρεσης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου ΔΣΑ ανέρχεται στο ποσό των 367.302,60€ ανευ ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, λόγω τροποποίησης δρομολογίων ή παράταση των συμβάσεων, αξίας 122.434,20€ άνευ ΦΠΑ.

 

PreviousNext