Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός Shuttle Bus για το λιμάνι Ηρακλείου

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό “ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (SHUTTLE BUS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε”. Αντικείμενο της συμβάσης είναι η παρο
Δευτέρα 30/10/2023 - 16:38
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: Λιμάνι Ηρακλείου

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό “ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (SHUTTLE BUS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε”.

Αντικείμενο της συμβάσης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών κρουαζιερόπλοιων με τουριστικά λεωφορεία, από το σημείο πρόσδεσής του πλοίου (προβλήτες IV-V) έως τον Επιβατικό Σταθμό και αντίστροφα. Η διάρκεια παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των πέντε χιλιάδων (5.000 ώρες) προϋπολογιζομένων ωρών, με ελάχιστο χρόνο εκτέλεσης τον ένα χρόνο.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€250.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15.00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων Λιμάνι Ηρακλείου, Τηλ.: 2810-338120, e-mail: protokolo@portheraklion.gr

PreviousNext