Τροχοί & TIR

Διαχείριση 120 τόνων ληγμένων φαρμάκων. Διαγωνισμός 150.000 ευρώ

Η εταιρεία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΜΑΕ» προκήρυξε διαγωνισμό για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά-διαλογή- επεξεργασία) έως 120 τόνων οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και
Τρίτη 21/03/2023 - 09:29
Κοινοποίηση στα Social Media

Η εταιρεία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΜΑΕ» προκήρυξε διαγωνισμό για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά-διαλογή- επεξεργασία) έως 120 τόνων οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως, προϋπολογισμού έως 150.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ειδικότερα, αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάθεση υπηρεσίας συλλογής, μεταφοράς, διαλογής και επεξεργασίας των ληγμένων φαρμάκων και των φαρμάκων που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον, συμπεριλαμβανομένων των (ληγμένων ή/και μη χρησιμοποιηθέντων) κυταρροστατικών φαρμάκων, τα οποία προέρχονται από τα νοικοκυριά και τα οποία συγκεντρώνονται πανελλαδικώς από τις Φαρμακαποθήκες. Ο διαγωνισμός αφορά σε 120 τόνους αποβλήτων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4η Απριλίου 2023, ώρα 14:00.

Πληροφορίες: Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε., Αικατερίνη Παπαγιαννάκη, 213 2002479, k.papagiannaki@ifet.gr και Απόστολος Μαζαράκης, 213 2002465, a.mazarakis@ifet.gr.

PreviousNext