Διαχείριση παλαιών ελαστικών

Σάβ, 08/04/2023 - 09:00

Οι παραγωγοί ελαστικών οχημάτων υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ). Οι παραγωγοί των ελαστικών οχημάτων, μέσω της οργάνωσης ΣΕΔ, προωθούν την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης με την οργάνωση των εργασιών της συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αποθήκευσης προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης και ανάκτησης των ελαστικών ΤΚΖ (Τέλους Κύκλου Ζωής).

Επίσης, όσοι εκτελούν σε επαγγελματική βάση εργασίες επισκευής ελαστικών ή αναγόμωσης, όπως τα συνεργεία που ασχολούνται με την αντικατάσταση, επισκευή και συντήρηση ελαστικών ή παράγουν συστηματικά ελαστικά ΤΚΖ λόγω της κύριας δραστηριότητάς τους υποχρεούνται να υπογράψουν σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και να παραδίδουν τα απόβλητα σε αυτό.

Ακόμη, και ο τελικός χρήστης ελαστικού και κάθε άλλος κάτοχος ελαστικών τέλους κύκλου ζωής (ΤΚΖ) οφείλει να παραδίδει τα ελαστικά ΤΚΖ σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής.

Ως «σημείο συλλογής» ορίζεται κάθε χώρος όπου γίνεται κατ’ επάγγελμα ή συστηματικά αντικατάσταση παλαιών με νέα ελαστικά και συλλέγονται τα ελαστικά ΤΚΖ.

Τα παραπάνω αναφέρονται στη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔ Α/36464/547 απόφαση των υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία (απόφαση) ορίζονται και οι απαιτήσεις λειτουργίας εγκαταστάσεων τεμαχισμού ελαστικών και η διαχείριση των αποβλήτων των ελαστικών, όπως των ενδιάμεσων υλικών, τεμαχισμένων ελαστικών, τρίμματος ελαστικού, πούδρας ελαστικού, λινού, σύρματος κ.α.

Τέλος, ορίζεται ότι ο χρόνος αποθήκευσης των εισερχομένων και ενδιάμεσων υλικών να μην υπερβαίνει τα 3 έτη και ότι πρέπει οι χώροι αποθήκευσης (υπαίθριοι ή στεγασμένοι) να είναι στο σύνολό τους τσιμεντοστρωμένοι και σε καμία περίπτωση ασφαλτοστρωμένοι ή καλυμμένοι με χώμα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τσιμεντόστρωσης (είδος οπλισμού, είδος σκυροδέματος, πάχος διάστρωσης) πρέπει να είναι κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του δαπέδου κατά την κίνηση φορτηγών οχημάτων και βαρέων μηχανημάτων.