Τροχοί & TIR

Διευκόλυνση πολιτών τρίτων χωρών για άδεια οδήγησης

Οι συναλλασσόμενοι πολίτες τρίτης χώρας οφείλουν να προσκομίζουν και να επιδεικνύουν στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ΚΕΠ της χώρας για διαδικασία άδειας οδήγησης ισχύον ταξιδιωτικό
Παρασκευή 02/06/2023 - 11:29
Κοινοποίηση στα Social Media

Οι συναλλασσόμενοι πολίτες τρίτης χώρας οφείλουν να προσκομίζουν και να επιδεικνύουν στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ΚΕΠ της χώρας για διαδικασία άδειας οδήγησης ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο (διαβατήριο).

Εξαιρούνται οι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου που προσκομίζουν (κατά τα ανωτέρω) αποδεικτικό για την προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία κατοχής. Σε τέτοια περίπτωση, με το υποβαλλόμενο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της συνήθους διαμονής (όπως άδεια διαμονής), εφόσον από το έγγραφο αυτό προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του, δύναται να καλύπτεται και η απαίτηση για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας.

Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών σχετικά με την πιστοποίηση ταυτοπροσωπίας υπηκόου τρίτης χώρας, νόμιμα διαμένοντος στην Ελλάδα, για τους σκοπούς άδειας οδήγησης.

Αναφορικά με τη δυνατότητα των δικαιούχων προσωρινής προστασίας να υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση ελληνικής άδειας οδήγησης και λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της κρίσης στην Ουκρανία και της συνεπακόλουθης εισροής μεγάλου αριθμού εκτοπισθέντων από τη χώρα αυτή στην Ελλάδα, με συνέπεια τον αυξημένο αριθμό αιτημάτων, εξετάζεται το ενδεχόμενο εισήγησης για την τροποποίηση/επικαιροποίηση του οικείου κανονιστικού πλαισίου, με σκοπό τη θέσπιση της εν λόγω δυνατότητας.

PreviousNext