Διευκρινίσεις σχετικές με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να πληρούν οι σχολές ΣΕΚΑΜ για να τους δοθεί άδεια λειτουργίας παρέχονται σε εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών.

Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης παρέχεται από ιδιώτη μηχανικό ή με βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ). Και στις δύο ως άνω εναλλακτικές βεβαιώσεις αναγράφεται ρητά η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού και επίσης βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ή υποκατάστημα αυτής ή/και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτηριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας.

Στην περίπτωση που η ανωτέρω βεβαίωση αφορά ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. αναγράφεται, επίσης, και ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά αίθουσα διδασκαλίας (δυναμικότητα αίθουσας).

Και οι δύο ως άνω εναλλακτικές βεβαιώσεις συνοδεύονται με τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν.4495/2017 (Α ́167): «Η απαιτούμενη βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό. Απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης ότι η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου».