Τροχοί & TIR

Δικαίωμα έκπτωσης σε οφειλές προς το δημόσιο

Με απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της διαδικασίας για τη χορήγηση του δικαιώματος έκπτωση
Τρίτη 07/06/2022 - 09:56
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της διαδικασίας για τη χορήγηση του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση κ.α.

Πρόκειται για ρύθμιση των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015 που απορρέουν από το άρθρο 21 τον ν. 1767/1988 (Α'63), όπως ίσχυε πριν από την κατάργησή του με την παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου.

Με την υπαγωγή των δικαιούχων στις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 του ν. 4916/2022 (Α'65), με τις οποίες χορηγείται στους δικαιούχους ισόποση έκπτωση από οφειλές τους στη φορολογική διοίκηση και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που διενεργείται κατά τις διατάξεις της παρούσας, αποσβέννυται πλήρως και ολοσχερώς κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) (πρώην Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ΟΑΕΔ) από την αιτία αυτή συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τάκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (Α' 63).

Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας, όλοι οι δικαιούχος ανεξαρτήτως του εάν έχουν ασκήσει ένδικο βοήθημα ή μέσο από την ίδια αιτία, θα πρέπει να παραιτηθούν από το σχετικά δικαίωμα, καθώς και από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχουν ασκήσει) για τις απορρέουσες αξιώσεις τους από την 1η.1.2010 έως την 31η.12.2015, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση. Οι υποχρεώσεις της Δ.ΥΠ.Α και του Ελληνικού Δημοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι οι εξής:

Ι. Να υφίστανται ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων προς τη Δ.ΥΠ.Α μέχρι 31-12-2015, που απορρέουν από το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (Α' 63), όπως ίσχυε πριν από την κατάργησή του με την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4706/2020.

2. Να έχει υποβληθεί σχετική αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αρ. 47284/359/17.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 5080), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ 14631/27.09.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β'4442), ή να υποβληθεί σχετική αίτηση στη Δ.ΥΠ.Α.

3. Να παραιτηθεί ο δικαιούχος από το δικαίωμα και από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχει ασκήσει), με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015, να υποβάλει το σχετικό δικαιολογητικό από το αρμόδιο Δικαστήριο, καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται ρητά ότι παραιτείται από το δικαίωμά του για τις αξιώσεις από τα έτη 2010-2015.

4. Οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Οι δικαιούχοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport —Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων παραμεθορίου» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

PreviousNext