Τροχοί & TIR

Δημοπρασία Αζήτητων στο ΣΕΜΠΟ Ικονίου

Στις 22/05/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. στην διεύθυνση Ν. ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα
Τρίτη 14/05/2024 - 16:47
Κοινοποίηση στα Social Media
olp

Η ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. διακηρύσσει τη διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση αζήτητων εμπορευμάτων. Η δημοπρασία θα γίνει στις 22/05/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. στην διεύθυνση Ν. ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα. 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας, υποχρεούται να παρέχουν εγγυοδοσία ίση με το 10% του ποσού της τιμής εκκίνησης καταβάλλοντας εγγυητική επιστολή ή επιταγή σε διαταγή «ΣΕΠ Μονοπρόσωπη ΑΕ» , η οποία θα επιστραφεί άμεσα σε περίπτωση κατακύρωσης σε άλλο πλειοδότη, ενώ σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν εάν είναι εγγυητική επιστολή θα του επιστρέφεται με την παράδοση των εμπορευμάτων και εάν είναι επιταγή το ποσό θα αφαιρείται από το πλειστηρίασμα. 

Ο πλειοδότης προσυπογράφει το πρακτικό και οφείλει να καταθέσει αμέσως επιταγή σε διαταγή «ΣΕΠ Μονοπρόσωπη ΑΕ» ίση με το ¼ τουλάχιστον της προσφοράς του. Η ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν μη ακριβή περιγραφή του είδους, την ποιότητα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, το οποίο οφείλει να εξετάσει ο αγοραστής κατά τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στη διακήρυξη και μέχρι την προηγούμενη μέρα από τη δημοπρασία. 

Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 20/05/2024 έως 21/05/2024 και ώρες 10:00 ως 12:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 22/05/2024 από ώρα 09:00 έως 12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 22/05/2024 και ώρα 13:00. 

Οι πλειοδότες των εμπορευμάτων πρέπει να παραλάβουν τα εμπορεύματα μέσα σε 20 ημέρες από την τοιχοκόλληση της εγκριτικής απόφασης της δημοπρασίας. Τα εύφλεκτα και επικίνδυνα εμπορεύματα παραλαμβάνονται σε 10 ημέρες. Τα εμπορεύματα που εκπλειστηριάζονται, παραλαμβάνονται μαζί με το εμπορευματοκιβώτιο, αφού πρώτα υπάρξει η σχετική συνεννόηση του πλειοδότη με τη ναυτιλιακή εταιρεία για την παράδοση του κενού Ε/Κ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πλειοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση της καταβολής των εξόδων για την εκκένωση του Ε/Κ αυτού εντός του λιμένα.

Πληροφορίες: Τηλ.: 2104099100 και e-mail: info@pct.com.gr

PreviousNext