Τροχοί & TIR

Δήμος Γλυφάδας: Διαγωνισμός για την προμήθεια απορριμματοφόρων ύψους 4.761.600,00 ευρώ

Ο Δήμος Γλυφάδας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 19 κ.μ. ΚΑΙ 10 κ.μ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ». Αντικείμενο τη
Παρασκευή 24/11/2023 - 15:11
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό: Αρχείο Δήμου Γλυφάδας
φωτό: Αρχείο Δήμου Γλυφάδας

Ο Δήμος Γλυφάδας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 19 κ.μ. ΚΑΙ 10 κ.μ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ». 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ευέλικτων απορριμματοφόρων οχημάτων μεσαίας χωρητικότητας (χωρητικότητα περίπου 10 κ.μ.) και μεγάλης χωρητικότητας (χωρητικότητα περίπου 19 κ.μ.), με ιδιαίτερα υψηλό ωφέλιμο φορτίο σε απορρίμματα καθώς και με δυνατότητα, αφενός για ασφαλή αποκομιδή των απορριμμάτων κατά την πλαγιοπροσέγγιση σε παρκαρισμένα οχήματα, αφετέρου για ταχεία αποκομιδή απορριμμάτων σε πολυσύχναστούς δρόμους του Δήμου Γλυφάδας.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 4.761.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Καθαρή αξία 3.840.000,00€ και Φ.Π.Α. 24 % ποσού 921.600,00 €). Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Έξυπνη – Βιώσιμη Διαχείριση Συλλογή και Μεταφορά Βιοαποβλήτων Δήμου Γλυφάδας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020». Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 27/12/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

PreviousNext