Για τη συνολική παρακολούθηση της Εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, μέσα στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, θα λειτουργεί ένα ηλεκτρονικό μητρώο με την ονομασία «Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνού και Βιομηχανοποιημένων Καπνών», το Ε.Κ.Μ.Ε.Α. σε συντομία, στο οποίο θα καταχωρίζονται, θα τηρούνται και θα παρακολουθούνται:

Όλες οι άδειες ή εγκρίσεις οι οποίες χορηγούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εν γένει σε νομικές οντότητες, που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών.

Τα υπόχρεα πρόσωπα, δηλαδή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι εν γένει νομικές οντότητες, που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, οφείλουν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α., μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ICISnet της ΑΑΔΕ.

Για την εγγραφή στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. θα πρέπει τα υπόχρεα πρόσωπα να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και

β) να μην έχουν καταδικασθεί βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για λαθρεμπορία ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που σχετίζεται με την πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή να μην έχουν καταδικαστεί βάσει τελεσίδικης απόφασης διοικητικού ή και πολιτικού δικαστηρίου περί συμμετοχής σε πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανικών καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σε σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η είσοδος των χρηστών στο ηλεκτρονικό Μητρώο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. πραγματοποιείται μέσω της πιστοποίησης αυτών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΑΧΙSnet. Oι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες δε χρειάζεται να εγγραφούν εκ νέου και χρησιμοποιούν τους κωδικούς ασφαλείας που διαθέτουν.

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής, τα υπόχρεα πρόσωπα λαμβάνουν έναν μοναδικό Αριθμό Μητρώου Διακινητή Καπνικών Προϊόντων (ΑΜΔΙΚΑΠ).

Ο Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ.Π. του αποστολέα και του παραλήπτη της χώρας μας αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης στα τιμολόγια ή τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης.