Τροχοί & TIR

Έκδοση Πρακτικού Επιθεώρησης οχημάτων

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης του Πρακτικού Επιθεώρησης οχημάτων παρέχει το υπ. Μεταφορών. Στη σχετική σημερινή εγκύκλιο (10/1/23) αναφέρονται τα παρακάτω: 1. Για την έκδοση του Πρα
Τρίτη 10/01/2023 - 16:43
Κοινοποίηση στα Social Media

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης του Πρακτικού Επιθεώρησης οχημάτων παρέχει το υπ. Μεταφορών. Στη σχετική σημερινή εγκύκλιο (10/1/23) αναφέρονται τα παρακάτω:

1. Για την έκδοση του Πρακτικού Επιθεώρησης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Αρχικά επιθεωρείται το όχημα, στη συνέχεια συμπληρώνεται και ελέγχεται το Πρακτικό Επιθεωρήσεως, υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενέργησαν την επιθεώρηση, τους υπαλλήλους που συμπλήρωσαν και έλεγξαν το πρακτικό και τέλος συνυπογράφεται και από τον Προϊστάμενο. Η αρμοδιότητα των υπαλλήλων για την εκτέλεση της διαδικασίας αυτή καθορίζεται ως εξής:

α) Η επιθεώρηση οχήματος διενεργείται από υπαλλήλους κλάδου/ειδικότητας: ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανολόγων Οχημάτων, ΔΕ Τεχνικών/ Μηχανολογίας/ Αμαξωμάτων ή ΔΕ Τεχνικών/ Μηχανολογίας/Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων Οχημάτων (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από οικείες διατάξεις της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο προαναφερθείς ΔΕ υπάλληλος) ή άλλης σχετικής ειδικότητας ΠΕ, ΤΕ, ή ΔΕ υπαλλήλων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών.

β) Η συμπλήρωση και ο έλεγχος του Πρακτικού Επιθεώρησης πραγματοποιείται από υπαλλήλους κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών.

2. Ειδικότερες διατάξεις για την επιθεώρηση οχημάτων:

α) Η επιθεώρηση που ορίζεται από ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις διενεργείται βάσει αυτών.

β) Στην περίπτωση που το αντικείμενο της επιθεώρησης δεν καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις και περιλαμβάνει έλεγχο μελέτης διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού ΑΕΙ, ή πτυχιούχου μηχανολόγου μηχανικού ΤΕ, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών, τότε το Πρακτικό Επιθεώρησης συμπληρώνεται/ελέγχεται και συνυπογράφεται από υπάλληλο ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών.

3. Για τη διαδικασία επιθεώρησης του οχήματος, αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας στην οποία έχει ταξινομηθεί το όχημα ή είναι αρμόδια για την ταξινόμησή του (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας).

Εάν η ως άνω Υπηρεσία δεν διαθέτει τον κατά περίπτωση αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο για την έκδοση του Πρακτικού Επιθεώρησης, τότε η διαδικασία θα εκτελείται είτε από την πλησιέστερη προς αυτή Διεύθυνση Μεταφορών είτε από την Υπηρεσία που θα υποδειχθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη που διαθέτει υπάλληλους των παραπάνω κατά περίπτωση κλάδων/ειδικοτήτων, είτε από Δημόσιο ΚΤΕΟ της Περιφέρειας, όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις της Περιφέρειας.

4. Με την παρούσα καταργείται η υπό στοιχεία Θ.Ι2022/4607/1967 εγκύκλιος με θέμα «Περί των αρμοδίων δια την επιθεώρησιν αυτοκινήτων τεχνικών υπαλλήλων».

PreviousNext