Τροχοί & TIR

Απόσπαση στην Ελλάδα ξένων εργαζόμενων. Τι ισχύει στις Μεταφορές

Με χθεσινό (10/1/23) προεδρικό διάταγμα (1/2023) επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στην Ελλάδα από ξένη χώρα. Ειδικότερα: Οι επιχειρήσεις που αποσπούν στο έδαφος
Τετάρτη 11/01/2023 - 09:33
Κοινοποίηση στα Social Media

Με χθεσινό (10/1/23) προεδρικό διάταγμα (1/2023) επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στην Ελλάδα από ξένη χώρα. Ειδικότερα:

Οι επιχειρήσεις που αποσπούν στο έδαφος της Ελλάδας εργαζόμενους υποχρεούνται:

Να υποβάλουν, το αργότερο κατά την έναρξη της παροχής υπηρεσιών και ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, στο αρμόδιο Τμήμα της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του τόπου παροχής υπηρεσιών, τα ακόλουθα έγγραφα, συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα:

α) έγγραφη δήλωση, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα κατωτέρω στοιχεία:

αα) το όνομα ή η επωνυμία και η νομική μορφή του παρόχου υπηρεσιών, η έδρα, η διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας, ο αριθμός fax, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ή άλλος αριθμός καταχώρισής της σε σχετικό Μητρώο,

αβ) τα στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του εκπροσώπου της επιχείρησης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών, ο οποίος θα λειτουργεί και ως σύνδεσμος με τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές και εφόσον απαιτείται, θα αποστέλλει και θα λαμβάνει τα σχετικά έγγραφα,

αγ) η διεύθυνση ή διευθύνσεις των τόπων, στους οποίους οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα παρέχουν την εργασία τους, καθώς και το όνομα ή η επωνυμία και η νομική μορφή, η έδρα, η διεύθυνση, ο αριθμός φορολογικού Μητρώου της ή των επιχειρήσεων, στις οποίες οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα παρέχουν την εργασία τους,

αδ) η ημερομηνία έναρξης της παροχής των υπηρεσιών και της απόσπασης των εργαζομένων, καθώς και η πιθανή διάρκειά τους, και

αε) η φύση της ασκούμενης δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία παρέχεται η εργασία.

β) κατάσταση των αποσπασμένων εργαζόμενων, σε δύο (2) αντίτυπα, στην οποία θα αναγράφονται για κάθε έναν από αυτούς το όνομα, το επίθετο, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου και η χώρα έκδοσης, η ημερομηνία γέννησης, το φύλο και η ειδικότητα. Το ένα αντίτυπο από τις ανωτέρω καταστάσεις αναρτάται, με μέριμνα των επιχειρήσεων, σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας, το δε άλλο παραμένει στο αρχείο των αρμόδιων υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας.

Σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων, οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν συμπληρωματική κατάσταση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση της μεταβολής.

Επίσης, οι επιχειρήσεις που αποσπούν εργαζόμενους στην Ελλάδα θα πρέπει να τηρούν, κατά τη διάρκεια της απόσπασης, στον τόπο παροχής της εργασίας, αντίγραφα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή: 

α) της ατομικής σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου εγγράφου, 

β) των δελτίων μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών, 

γ) των δελτίων χρόνου παρουσίας όπου αναγράφονται η έναρξη, η λήξη και η διάρκεια του ημερήσιου χρόνου εργασίας και 

δ) των αποδεικτικών καταβολής αποδοχών ή ισοδύναμων εγγράφων.

Εργαζόμενοι στις Μεταφορές

Για τους μετακινούμενους εργαζομένους στον τομέα μεταφορών, τα ανωτέρω αντίγραφα τηρούνται, κατά τη διάρκεια της απόσπασης, στην επιχειρησιακή βάση.

1. Έως και δύο (2) έτη μετά τη λήξη της απόσπασης, οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν και να αποστέλλουν τα έγγραφα στις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αίτησης των τελευταίων, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης αυτής, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

2. Οι διατάξεις δε θίγουν άλλες υποχρεώσεις σχετικές με την ανακοίνωση, πληροφόρηση ή δήλωση ενεργειών, τις οποίες οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του έχουν έναντι των δημόσιων αρχών δυνάμει άλλων διατάξεων.

3. Η κατά τα ανωτέρω υποβολή, τήρηση και αποστολή των προβλεπόμενων εγγράφων, δύναται να πραγματοποιείται από τις επιχειρήσεις και με ηλεκτρονικά μέσα.

4. Η απασχόληση αποσπασμένων εργαζομένων χωρίς προηγούμενη υποβολή των προβλεπόμενων εγγράφων και χωρίς τήρηση και αποστολή των προβλεπόμενων εγγράφων, επιφέρει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

PreviousNext