Τροχοί & TIR

Εκμίσθωση λεωφορείων. Διαγωνισμός 105.000 ευρώ

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/04/24 ημέρα Πέμπτη και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/04/24 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Πέμπτη 11/04/2024 - 14:05
Κοινοποίηση στα Social Media
.

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκήρυξε διαγωνισμό εκμίσθωσης λεωφορείων για τη μεταφορά των μελών των αθλητικών, πολιτιστικών τμημάτων και των Κ.Α.Π.Η του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 92.900,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 104.977,00, ΦΠΑ: € 12.077,00) και υποδιαιρείται σε πέντε (5) τμήματα ήτοι: 

ΤΜΗΜΑ 1: Εκμίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά των παιδιών του Προγράμματος «Παιδί και θάλασσα», εκτιμώμενης αξίας 21.120,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 

ΤΜΗΜΑ 2: Εκμίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά των μελών ΚΑΠΗ, θαλασσινά μπάνια, εκτιμώμενης αξίας 13.200,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 

ΤΜΗΜΑ 3: Εκμίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά των μελών των αθλητικών τμημάτων, εκτιμώμενης αξίας 16.860,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 

ΤΜΗΜΑ 4: Εκμίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά των μελών των πολιτιστικών τμημάτων, εκτιμώμενης αξίας 12.410,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 

ΤΜΗΜΑ 5: Εκμίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά των μελών ΚΑΠΗ, εκτιμώμενης αξίας 29.310,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «τμήματος».

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/04/24 ημέρα Πέμπτη και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/04/24 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (18) δεκαοκτώ μήνες δηλ. από 01-07-2024 έως 31-12-2025 ή από την υπογραφή της σύμβασης σε περίπτωση καθυστέρησης της διαδικασίας ανάθεσης.

Πληροφορίες: Τηλ.: +30 -2313 – 313.644, +30 -2310 – 729275, email: promithies@ampelokipi-menemeni.gr, d.liapaki@ampelokipi-menemeni.gr

PreviousNext