Εκταμιεύονται 52 εκατ. για τα ΚΤΕΛ

Τετ, 18/05/2022 - 12:17

Με τροπολογία/ προσθήκη στο σχέδιο νομού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών), το υπ. Μεταφορών διαθέτει πρόσθετα ποσά για την ενίσχυση των επενδύσεων των συγκοινωνιακών φορέων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ του ν. 2963/2001.

Συγκεκριμένα, για τις προβλεπόμενες ενισχύσεις (κατασκευή, επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων, αγορά εξοπλισμού των σταθμών ΚΤΕΛ) διατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αδιάθετο υπόλοιπο, έως το ύψος του ποσού των είκοσι δύο εκατομμυρίων (22.000.000) ευρώ, που έχει ήδη πιστωθεί για τον σκοπό αυτόν και συμπληρωματικό ποσό τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα ποσά διατίθενται, κατά προτεραιότητα, για την ικανοποίηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1.1.2016 ή θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2022, για την παραπάνω ενίσχυση επενδύσεων.

Επίσης, από τις παραπάνω πιστώσεις διατίθεται ποσό και για την ενίσχυση των επενδύσεων που αφορούν στην αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων κυριότητας των ΚΤΕΛ Α.Ε. ή των μετόχων αυτών για την ικανοποίηση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1.1.2010 ή θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2022. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζεται στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Τα ποσά των παραπάνω χρηματοδοτήσεων

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω επενδυτικών προγραμμάτων γίνεται ως εξής:

α. Για την ενίσχυση των επενδύσεων για εκσυγχρονισμό -γενικά- των σταθμών ΚΤΕΛ και για την αγορά εξοπλισμού γι’ αυτούς διατίθεται ποσό τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400) ανά λεωφορείο του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ. Η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού κόστους του έργου. Για την ενίσχυση των επενδύσεων που αφορούν στην αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων κυριότητας των ΚΤΕΛ Α.Ε. ή των μετόχων αυτών, διατίθενται:

(i) Τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρι ενός έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει.

(ii) Δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε (5) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

(iii) Σε περιπτώσεις συνένωσης δύο ή περισσότερων Κ.Τ.Ε.Λ., ενός ή περισσοτέρων περιφερειακών ενοτήτων ή Κ.Τ.Ε.Λ. και δημοτικής επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν στη συνένωση αυτήν όλα τα Κ.Τ.Ε.Λ. της περιφερειακής ενότητας ή των περιφερειακών ενοτήτων ή της μεμονωμένης νήσου ή τουλάχιστον όλα τα υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ., το ποσοστό της ενίσχυσης για την περίπτωση του στοιχείου (1) για την αγορά καινούργιων λεωφορείων ανέρχεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και για την περίπτωση του στοιχείου (ii) για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Στις ενισχύσεις αυτές υπάγονται και τα λεωφορεία των άγονων γραμμών, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 967/1979 (Α’ 272)».