Έλεγχος αντλιών και μετρητών βυτιοφόρων από εξουσιοδοτημένο συνεργείο

Τετ, 18/08/2021 - 11:42

Με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εξουσιοδοτήθηκε η επιχείρηση «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» να διενεργεί έλεγχο και σφράγιση:

i. των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) και

ii. των λοιπών κρίσιμων μετρολογικά σημείων, που δεν σχετίζονται άμεσα με τη ρύθμιση της παρεχόμενης ποσότητας, όπως αυτά καθορίζονται από την έγκριση κυκλοφορίας του οργάνου και από εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς μετρολογικές συστάσεις (π.χ. WELMEC 10.6, OIML R117 κλπ), σε αντλίες υγρών καυσίμων και μετρητές βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων.

Για την ως άνω σφράγιση θα χρησιμοποιούνται ειδικές σφραγίδες μιας χρήσεως, όπου θα είναι ανεξίτηλα αριθμημένες με εξαψήφιο τουλάχιστον μοναδικό αριθμό, θα φέρουν δε το λογότυπο της εταιρείας ως και τον αριθμό εξουσιοδότησης «Νο 019» που αποτελεί τον αύξοντα αριθμό του εξουσιοδοτημένου συνεργείου.

Το συνεργείο που διενεργεί το παραπάνω έργο υποχρεούται να σφραγίζει τους ρυθμιστές ακρίβειας στο μηδέν τοις εκατό (0,0%), ανεξαρτήτως του ανεκτού ορίου σφάλματος αυτών.

Στην περίπτωση που σημεία σφράγισης συμπίπτουν με ήδη σφραγισθέντα σημεία της αντλίας από τον εγκαταστάτη εισροών εκροών, η σφράγισή τους από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο θα πρέπει να γίνεται κατόπιν αποδεδειγμένης συνεννόησης με τον ως άνω εγκαταστάτη εισροών εκροών και να δηλώνεται στο Δελτίο Ελέγχου και Σφράγισης.