Έλεγχος σήμανσης δεξαμενής ADR

Παρ, 04/09/2020 - 12:26

Σχετικά με τον έλεγχο σήμανσης δεξαμενής ADR και την αποστολή φωτογραφίας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος πιστοποιητικών οχημάτων ADR ΚΤΕΟ προκλήθηκαν ορισμένα ερωτήματα λόγω σύγχυσης της μεταλλικής πινακίδας ελέγχου με τις πορτοκαλί πινακίδες κινδύνου (σε σχήμα ρόμβου).

Διευκρινίζονται, λοιπόν, τα παρακάτω από την αρμόδια υπηρεσία του υπ. Μεταφορών:

1. Κάθε δεξαμενή πρέπει να είναι εξοπλισμένη με πινακίδα από μέταλλο ανθεκτικό στην οξείδωση μόνιμα προσδεδεμένη στη δεξαμενή σε μέρος εύκολα προσπελάσιμο για επιθεώρηση. Η πινακίδα περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην κατασκευή της δεξαμενής, στον ιδιοκτήτη ή χειριστή και στη διενεργηθείσα κάθε φορά επιθεώρηση από τον φορέα ελέγχου ADR. Τα στοιχεία μπορεί να χαράσσονται απευθείας στα τοιχώματα του ίδιου του περιβλήματος, εάν τα τοιχώματα είναι ενισχυμένα έτσι ώστε να μη μειώνεται η αντοχή του περιβλήματος.

2. Η σφράγιση με τα στοιχεία επιθεώρησης από τον φορέα ελέγχου ADR γίνεται πάνω στην προαναφερόμενη πινακίδα ή στο ενισχυμένο τοίχωμα της δεξαμενής. Στην περίπτωση που ο χώρος για σφράγιση επιθεώρησης έχει εξαντληθεί, προστίθεται από τον φορέα ελέγχου πινακίδα από μέταλλο ανθεκτικό στην οξείδωση μόνιμα προσδεδεμένη στη δεξαμενή σε μέρος εύκολα προσπελάσιμο για επιθεώρηση, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία αναγνώρισης της δεξαμενής (αύξων αριθμό κατασκευαστή και έτος κατασκευής) και θα διαθέτει χώρο για τουλάχιστον οκτώ (8) σφραγίσεις επιθεώρησης. Οι σφραγίσεις θα γίνονται σε αυτήν.

3. Σε βυτιοφόρα οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν στη χώρα μας πριν το 2002, ενδέχεται να απουσιάζει η παραπάνω σήμανση. Στις περιπτώσεις αυτές, για τον έλεγχο των σημείων 16206 έως 16208 επιδεικνύεται ο αριθμός αναγνώρισης της δεξαμενής, τον οποίο χάραζαν στις υπηρεσίες Μεταφορών κατά την ταξινόμηση του οχήματος. Ο έλεγχος θεωρείται επιτυχής εφόσον υφίσταται αυτός ο αριθμός και τα στοιχεία της πιο πρόσφατης επιθεώρησης (επί πινακιδίου ή χαραγμένα) όπως αυτά προβλέπονται στην ADR.

4. Για τα βυτιοφόρα οχήματα που περιγράφονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 2 της (δ) σχετικής (μετά την 1-1-2010), απαιτείται επιπλέον χάραξη του αριθμού έγκρισης τύπου και του αριθμού παραγωγής σε ενισχυμένο σημείο. Για τα οχήματα αυτά ο έλεγχος στα ΚΤΕΟ περιλαμβάνει και τον έλεγχο της πρόσθετης χάραξης.

Μη συμμόρφωση

5. Για βυτιοφόρα οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν στη χώρα μας πριν το 2002, και δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σήμανσης, όπως περιγράφονται παραπάνω, τα στοιχεία που λείπουν θα πρέπει να αναζητηθούν στην υπηρεσία Μεταφορών που βρίσκεται ο φάκελος του οχήματος είτε στον φορέα ελέγχου που διενήργησε τον πρώτο έλεγχο του οχήματος στη χώρα μας και να σφραγιστούν εκ νέου στη δεξαμενή από φορέα ελέγχου ADR. Εάν υπάρχει αδυναμία εύρεσης των στοιχείων αυτών, ο φορέας που διενήργησε την τελευταία επιθεώρηση, εφόσον μπορεί να ταυτοποιήσει τη δεξαμενή, αναλαμβάνει να σφραγίσει σε πινακίδα τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης της δεξαμενής που έχει περιλάβει στο τελευταίο Φύλλο Δοκιμών (ΦΔ). Κατ’ ελάχιστον σφραγίζονται ο αριθμός δεξαμενής ή αριθμός κυκλοφορίας ή αριθμός πλαισίου οχήματος, ο αριθμός διαμερισμάτων και οι χωρητικότητες ανά διαμέρισμα.

6. Για βυτιοφόρα οχήματα ταξινομημένα μετά το 2002, στην περίπτωση που η πινακίδα σήμανσης δεν είναι μόνιμα στερεωμένη ή δεν υπάρχει, ή αν δεν έχει γίνει χάραξη όπως και όποτε προβλέπεται, οι φορείς ελέγχου δεν διενεργούν έλεγχο και στα ΚΤΕΟ σημειώνεται σοβαρή έλλειψη (ΣΕ), σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παρ. 2 της (δ) σχετικής αντίστοιχα. Για τις περιπτώσεις απώλειας της πινακίδας σήμανσης ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν είναι σε λειτουργία, εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 5 της παρούσας εγκυκλίου.

Φωτογραφία σήμανσης δεξαμενής

7. Στη φωτογραφία που αποστέλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος θα πρέπει να φαίνονται κατ’ ελάχιστον:

• πινακίδα ή χάραξη κατασκευαστή σύμφωνα με το 6.8.2.5 και στοιχεία της πιο πρόσφατης διενεργηθείσας επιθεώρησης (είτε αυτά περιλαμβάνονται στην πινακίδα είτε σε άλλο σημείο) τα οποία να ταυτίζονται με το ισχύον ΦΔ του φορέα ελέγχου,

• για τα προ του 2002, πινακίδα ή χάραξη κατασκευαστή σύμφωνα με το 6.8.2.5 ή στοιχεία ταυτοποίησης δεξαμενής και στοιχεία της πιο πρόσφατης διενεργηθείσας επιθεώρησης τα οποία να ταυτίζονται με το ισχύον ΦΔ του φορέα ελέγχου.

• για τα μετά την 1-1-2010, απαιτείται επιπλέον ο αριθμός έγκρισης τύπου και ο αριθμός παραγωγής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.