Παρατείνονται μέχρι 15-9-20 και ώρα 23:59 τα περιοριστικά μέτρα των προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής.

Σημειώνεται πως με την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 50896 της 14-8-20 ορίζεται κατ’ οίκον προσωρινός περιορισμός για επτά (7) ημέρες από την άφιξή τους, των προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής μέσω χερσαίων συνδέσεων.

Ωστόσο, με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι:

1. Οι εργαζόμενοι στις διεθνείς υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, οφείλουν μετά από την είσοδό τους στη Χώρα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, είτε να διέλθουν αυτής είτε να κατευθυνθούν στον προορισμό τους και στη συνέχεια να τεθούν σε προσωρινό περιορισμό για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών.

2. Σε περίπτωση υποχρέωσης των εργαζομένων της παρ. 1 (δηλαδή των εισερχόμενων από Κακαβιά ή Κρυσταλλοπηγή) εκτέλεσης νέου διεθνούς δρομολογίου εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο περιορισμός (της 7ήμερης καραντίνας) αίρεται.