Καθορίστηκε η διαδικασία και ορίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.).

Η σχετική απόφαση (ΦΕΚ 3798/Β/17-8-21) προβλέπει τον τρόπο γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της Σχολής στην υπηρεσία Μεταφορών. Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

Στη συνέχεια η Υπηρεσία Μεταφορών κοινοποιεί τη γνωστοποίηση στην κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.