Τροχοί & TIR

Ενίσχυση 30.000.000 για ΚΤΕΛ. Τα ποσά για υποδομές και για αντικατάσταση λεωφορείων

Στο σχέδιο νόμου του υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Οργανωτικές και Διαδικαστικές Διατάξεις για την Ανάπτυξη, Παρεμβάσεις για την Ενίσχυση της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και άλ
Δευτέρα 04/12/2023 - 17:17
Κοινοποίηση στα Social Media

Στο σχέδιο νόμου του υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Οργανωτικές και Διαδικαστικές Διατάξεις για την Ανάπτυξη, Παρεμβάσεις για την Ενίσχυση της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις» που έχει αναρτηθεί στη διαβούλευση ορίζεται ότι για τις προβλεπόμενες ενισχύσεις σύμφωνα με τον νόμο 2963/2001, διατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων έως το ύψος του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Το ποσό διατίθεται, κατά προτεραιότητα, για την ικανοποίηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1.1.2016 ή θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2023, για την των ενίσχυση επενδύσεων, που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των υποδομών των ΚΤΕΛ.

Επίσης, με την ίδια πίστωση διατίθεται ποσό και για την ενίσχυση των επενδύσεων που αφορούν στην αντικατάσταση των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 1.1.2010 ή θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2022.

Προβλέπεται ακόμα ότι η ενίσχυση αυτή (για αντικατάσταση λεωφορείου) χορηγείται και σε κληρονόμους μετόχων, εφόσον έχει υποβληθεί εμπροθέσμως σχετική αίτηση του θανόντα. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζεται στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Για τις υποδομές και τον εκσυγχρονισμό των ΚΤΕΛ διατίθεται ποσό τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400) ευρώ ανά λεωφορείο του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ.. Η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού κόστους του έργου.

Για τις αντικαταστάσεις λεωφορείων η ενίσχυση διατίθεται ως εξής:

(i) Τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρις ενός έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει.

(ii) Δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε (5) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

(iii) Σε περιπτώσεις συνένωσης δύο ή περισσότερων Κ.Τ.Ε.Λ., ενός ή περισσοτέρων περιφερειακών ενοτήτων ή Κ.Τ.Ε.Λ. και δημοτικής επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν στη συνένωση αυτήν όλα τα Κ.Τ.Ε.Λ. της περιφερειακής ενότητας ή των περιφερειακών ενοτήτων ή της μεμονωμένης νήσου ή τουλάχιστον όλα τα υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ., το ποσοστό της ενίσχυσης για την περίπτωση του στοιχείου (i) για την αγορά καινούργιων λεωφορείων ανέρχεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και για την περίπτωση του στοιχείου (ii) για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

(iv) Εξήντα τοις εκατό (60%) της τιμής κτήσης αυτών, εφόσον είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή εξωτερικώς φορτιζόμενα (plug-in) υβριδικά, καινούργια ή ηλικίας μέχρις ενός (1) έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει.

Στις ενισχύσεις αυτές υπάγονται και τα λεωφορεία των άγονων γραμμών.

PreviousNext