Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού (COVID -19) και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) δύναται να συνάπτει στην περιοχή αρμοδιότητάς του συμβάσεις: (α) παροχής συγκοινωνιακού έργου, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), (β) μίσθωσης λεωφορείων και (γ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε επαγγελματίες οδηγούς.

Οι παραπάνω συμβάσεις θεωρούνται ως πληρούσες την προϋπόθεση ύπαρξης κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτη περίσταση της περ. (δ) του άρθρου 269 του ν. 4412/2016 και συνάπτονται κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων του ιδίου νόμου, με την επιφύλαξη του άρθρου 260, τηρουμένων πάντως των διατάξεων ενωσιακής προέλευσης. Με την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση καθορίζεται και η χρονική διάρκεια των σχετικών συμβάσεων.

Τα παραπάνω προβλέπονται με τον νόμο 4722/15-9-20 με τον οποίο κυρώνεται η από 10.8.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Με τον ίδιο νόμο προβλέπεται η στελέχωση των αστικών συγκοινωνιών του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών και ορίζεται ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που προσλαμβάνεται ανά κατηγορία και ανά φορέα απασχόλησης, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά ανά κατηγορία προσωπικού. Ειδικά για τους οδηγούς απαιτούνται η κατοχή άδειας οδήγησης της οικείας κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), καθώς και τα προσόντα του άρθρου 21 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).

Για τον ΟΑΣΘ

Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19) και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) δύναται να συνάπτει συμβάσεις με αντικείμενο τη διασφάλιση της επάρκειας του στόλου των λεωφορείων του, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της συντήρησης αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όταν η προϋπολογισθείσα αξία εκάστης σύμβασης υπολείπεται των τιθέμενων διά του άρθρου 235 του ιδίου νόμου ορίων, τηρουμένων πάντως των διατάξεων ενωσιακής προέλευσης.