Σε ρυθμίσεις για την προσωρινή κυκλοφορία αμιγώς ηλεκτρικών λεωφορείων στο δίκτυο του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. προχώρησε το υπ. Μεταφορών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπ. Οικονομικών. Έτσι, επιτρέπεται η είσοδος σε φορολογική αποθήκη με αναστολή των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων, αμιγώς ηλεκτρικών λεωφορείων που διατίθενται από κατασκευαστή χώρας-μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, τα οποία έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σε κράτος – μέλος της Ε.Ε., εφόσον φέρουν έγκριση τύπου που εκδόθηκε από χώρα-μέλος της Ε.Ε., προκειμένου να κυκλοφορήσουν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών στο δίκτυο αστικών γραμμών της περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.. Η είσοδος των ηλεκτρικών λεωφορείων στη φορολογική αποθήκη, που χρησιμοποιούν η εταιρεία ή οι εταιρείες που εισάγουν τα οχήματα αυτά, πραγματοποιείται με την υποβολή της προβλεπόμενης από το άρθρο 129 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.). Στην περίπτωση που τα ως άνω ηλεκτρικά λεωφορεία εισάγονται από τρίτη χώρα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Kανονισμός (EE) 952/2013) περί προσωρινής εισαγωγής, χωρίς την υποχρέωση σύστασης εγγύησης.

Τα οχήματα εξέρχονται από τη φορολογική αποθήκη προσωρινά και για χρονικό διάστημα εξήντα τεσσάρων (64) ημερών για κάθε λεωφορείο και τίθενται στη διάθεση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για κυκλοφορία δύο (2) μηνών στο δίκτυο αστικών γραμμών της περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., τηρουμένων κατά τα λοιπά των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, εξαιρουμένης της υποχρέωσης κατάθεσης τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ή αξιόχρεης εγγύησης τρίτου προσώπου.

Για την προσωρινή κυκλοφορία των ηλεκτρικών λεωφορείων στην Ελλάδα, χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής στο όνομα της Ο.ΣΥ. Α.Ε., ύστερα από την κατάθεση:

α) του παραστατικού εξόδου του λεωφορείου από τη φορολογική αποθήκη ή του παραστατικού προσωρινής εισαγωγής, κατά περίπτωση,

β) της έγκρισης τύπου του οχήματος, που έχει εκδοθεί από κράτος – μέλος της Ε.Ε. και

γ) του πιστοποιητικού συμμόρφωσης για το συγκεκριμένο λεωφορείο (C.O.C.), από το οποίο αντλούνται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που καταχωρούνται στην άδεια κυκλοφορίας.

Εναλλακτικά αντί της κατάθεσης των δικαιολογητικών των περ. β) και γ) είναι δυνατή η υποβολή μεμονωμένης έγκρισης τύπου χώρας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση εισαγωγής ηλεκτρικών λεωφορείων από τρίτες χώρες, εφόσον δεν υπάρχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά, προσκομίζεται θεωρημένη από ελληνικό προξενείο βεβαίωση κρατικού φορέα της χώρας προέλευσης, στην οποία περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού πλαισίου, καθώς και η πλήρωση των όρων ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο.

Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του ηλεκτρικού λεωφορείου δεν καταβάλλεται τέλος αδείας, ούτε οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για τη δίμηνη προσωρινή κυκλοφορία του οχήματος.

Μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος των δύο (2) μηνών για την προσωρινή κυκλοφορία κάθε λεωφορείου, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που έχουν χορηγηθεί, επιστρέφονται στην οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής και το όχημα διαγράφεται οριστικά από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ οι κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας καταστρέφονται. Τα οχήματα επανεισάγονται στη φορολογική αποθήκη, προκειμένου στη συνέχεια να λάβουν νόμιμο τελωνειακό προορισμό.