Μεγαλύτερο μεταφορικό όγκο θα μπορούν τώρα να εξασφαλίσουν οι Ιταλοί μεταφορείς, καθώς η κυβέρνησή τους αύξησε το μήκος των επικαθήμενων από τα 16,5 μέτρα στα 18 μέτρα.

Ωστόσο, η αύξηση αυτή του μήκους δεν συνοδεύεται και με αύξηση του συνολικού βάρους των 18μετρων επικαθήμενων που ωφελούνται μόνο ως προς τη χωρητικότητα σε κυβικά μέτρα και, βέβαια, σε αύξηση του αριθμού των πελατών.

Πρακτικά, η αύξηση του μήκους έχει να κάνει με τη νέα γενιά επικαθήμενων που είναι μακρύτερη κατά 1,5 μέτρο και φτάνουν περίπου τα 15 μέτρα (από 13,6 μέτρα) και στα οποία προστίθενται το μήκος του τράκτορα, από την άκρη του τρέιλερ και μπροστά, περί τα 3 μέτρα (ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται το πέταλο και η ζεύξη του τρέιλερ).

Υπενθυμίζουμε πως και άλλες χώρες τον τελευταίο καιρό προβαίνουν σε αύξηση της αποδοτικότητας των φορτηγών είτε επιτρέποντας μεγάλου μήκους συνδυασμούς είτε αυξάνοντας το μικτό βάρος (όπως έγινε πρόσφατα στο Βέλγιο).

Εννοείται ότι οι αυξήσεις στα βάρη και στις διαστάσεις ισχύουν στις χώρες που τις αποφασίζουν και όχι σε άλλες χώρες.

Από τυπικής πλευράς, η αδειοδότηση αυτών των συρμών γίνεται στο πλαίσιο της χορήγησης ειδικών αδειών κυκλοφορίας, στοιχείο που δεν παραβιάζει την 1996/56/EC οδηγία, η οποία στο άρθρο 4, παράγραφος 4, αναφέρει ότι «τα κράτη-μέλη μπορούν να επιτρέπουν την κυκλοφορία στο έδαφός τους οχημάτων ή συνδυασμών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και τα οποία εκτελούν ορισμένες εθνικές μεταφορές που δεν επηρεάζουν σημαντικά τον διεθνή ανταγωνισμό στον τομέα των μεταφορών και των οποίων οι διαστάσεις αφίστανται εκείνων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1» (δηλαδή 16,50 για αρθρωτά και 18,75 για συρόμενα).