Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών ή (και) λεωφορείων, καθώς και άδειες οδικού μεταφορέα που έχουν κατατεθεί για συνταξιοδότηση, τώρα μπορούν να επιστραφούν στους ενδιαφερόμενους, εφόσον το επιθυμούν.

Με εγκύκλιο του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γνωστοποιεί ότι αυτοκινητιστές που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους για σύνταξη ή αυτοκινητιστές που είναι ήδη συνταξιούχοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν την επιστροφή των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων και την άδεια οδικού μεταφορέα που παραμένουν στον συνταξιοδοτικό τους φάκελο.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος του υπ. Εργασίας αναφέρει:

«Από 16.3.2021 και μετά (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4784/2021), για τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας στις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. ως αυτοκινητιστές ή μέτοχοι λεωφορείων δημόσιας χρήσης δεν υφίσταται υποχρέωση κατάθεσης της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης φορτηγού ή λεωφορείου και της άδειας οδικού μεταφορέα.

Όσον αφορά τους ήδη αιτηθέντες σύνταξη ή τους ήδη συνταξιούχους κατά την ανωτέρω ημερομηνία αυτοκινητιστές ή μετόχους λεωφορείων δημόσιας χρήσης, οι οποίοι επιθυμούν να τους επιστραφούν τυχόν κατατεθείσες άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης φορτηγού ή λεωφορείου ή άδειες οδικού μεταφορέα, αρμόδιες για τη διαδικασία απόδοσης των ήδη κατατεθεισών αδειών είναι οι σχετικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ, σε περίπτωση που οι άδειες αυτές συνεχίζουν να βρίσκονται στον συνταξιοδοτικό τους φάκελο, αυτές τους επιστρέφονται από την αρμόδια υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α., προς την οποία θα δηλωθεί και η απασχόλησή τους ως συνταξιούχων».

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι «εφόσον ο συνταξιούχος αυτοκινητιστής, μέτοχος λεωφορείων δημόσιας χρήσης ή εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αναλάβει ή διατηρήσει εργασία, ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α., έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχου (άρθρο 20 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4670/2020, συμπληρώθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4676/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4690/2020)».

Επιγραμματικά να αναφέρουμε ότι ο παραπάνω νόμος 4690/2020 προβλέπει μειωμένη σύνταξη και επικουρική κατά 30% για όσους εργάζονται.

Επιστροφή αδειών εκπαιδευτών

Με την ίδια εγκύκλιο δύναται και οι συνταξιούχοι εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών να ζητήσουν επιστροφή της σχετικής άδειας οδήγησης. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι:

Για τυχόν αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί πριν τις 16.3.2021, αλλά έχουν απορριφθεί λόγω μη προσκόμισης των προαναφερθεισών αδειών οδήγησης εντός 6 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση α΄ του άρθρου 1 του ν. 4554/2018 πριν την τροποποίησή της με τις διατάξεις του άρθρου 261 του ν. 4798/2021, είναι απαραίτητη η εκ νέου υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Ως προς τους ήδη συνταξιούχους την 16.3.2021 εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών, οι οποίοι τυχόν επιθυμούν να τους επιστραφεί η σχετική άδεια οδήγησης, αρμόδιες για τη διαδικασία απόδοσης της ήδη κατατεθείσας άδειας είναι οι σχετικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ σε περίπτωση που η επαγγελματική άδεια οδήγησης συνεχίζει να βρίσκεται στον συνταξιοδοτικό τους φάκελο, αυτή τους επιστρέφεται από την αρμόδια υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α., προς την οποία θα δηλωθεί και η απασχόλησή τους ως συνταξιούχων.