Τροχοί & TIR

Επιταγές αγοράς βιβλίων. Οι δικαιούχοι

Ανακοινώθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2023 με τον αριθμό των δικαιούχων να ανέρχεται στους 150.000. Η υλοποίηση
Σάββατο 29/07/2023 - 17:02
Κοινοποίηση στα Social Media
βιβλιο

Ανακοινώθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2023 με τον αριθμό των δικαιούχων να ανέρχεται στους 150.000.


Η υλοποίηση του  προγράμματος ορίστηκε από την 01.09.2023 έως την 31.12.2023.

Μέχρι 25 ευρώ


Τα βασικά σημεία της απόφασης ακολουθούν:
1. Η «Επιταγή Αγοράς Βιβλίων» ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο αποκλειστικός σκοπός της είναι η ανταλλαγή της για την αγορά βιβλίων σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταλλαγή είναι η ενεργοποίηση της επιταγής κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση. 
2. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου ανέρχεται στα 25,00 € κατ’ ανώτατο όριο, αναλόγως της τιμής του βιβλίου. Σε περίπτωση χαμηλότερης τιμής των βιβλίων καταβάλλεται η χαμηλότερη τιμή. 
3. Η «Επιταγή Αγοράς Βιβλίων» έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Δ.ΥΠ.Α., και ισχύει αποκλειστικά για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος μέχρι την ενεργοποίησή της, που δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη από τη λήξη του προγράμματος. 
4. Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Αγοράς Βιβλίων δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν ελεύθερα από το Μητρώο Παρόχων της Δ.ΥΠ.Α. τον πάροχο από τον οποίο θα προμηθευτούν τα βιβλία τους. 
5. Οι δικαιούχοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν την Επιταγή κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του επόμενου έτους.


Ως «πάροχοι» νοούνται τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής

Αιτήσεις


Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς την Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.  


Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στην Πρόσκληση, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Μη επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των δικαιολογητικών που ορίζονται από τη Δημόσια Πρόσκληση και αναντιστοιχία των δηλούμενων στην αίτηση στοιχείων με τα υποβληθέντα ή αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα δικαιολογητικά, είναι δυνατόν να επιφέρει είτε αποκλεισμό του δικαιούχου ή ωφελούμενου αυτού από το Πρόγραμμα είτε μη μοριοδότησή του για τα κριτήρια εκείνα στα οποία αφορούν τα δικαιολογητικά. 


Κριτήρια Μοριοδότησης


Η Δ.ΥΠ.Α. επεξεργάζεται τις αιτήσεις και προβαίνει στη μοριοδότηση των υποψηφίων στη βάση μιας σειράς κριτηρίων, όπως ΑμΕΑ, αριθμός ανήλικων τέκνων, συνολικό οικογενειακό εισόδημα κ.α.
 

PreviousNext