Τροχοί & TIR

Εξετάσεις ΠΕΕ για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών

Στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων
Δευτέρα 26/02/2024 - 12:34
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων προκηρύσσει γραπτές εξετάσεις της Α΄Β΄Γ’ και Δ΄ περιόδου 2024, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών. 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (Αμφιθέατρο ή υπόγεια αίθουσα) στις παρακάτω ημερομηνίες:

pee

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε δύο φύλλα εξέτασης στην Ελληνική γλώσσα που καλύπτουν την ενότητα των Εθνικών και των Διεθνών Μεταφορών, αντίστοιχα. Κάθε φύλλο εξέτασης αποτελείται από συνολικά 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 2 μελέτες περιπτώσεων προς ανάπτυξη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.

Η θεωρητική εξέταση των υποψηφίων οι οποίοι παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία) παρατείνεται κατά 30 λεπτά για το ΠΕΕ Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών και κατά 15 λεπτά για το ΠΕΕ Διεθνών Μεταφορών. 

Οι υποψήφιοι, κάτοχοι Πιστοποιητικού Εθνικών Μεταφορών που τους έχει χορηγηθεί με προϊσχύουσες διατάξεις, εξετάζονται μόνο στο φύλλο εξέτασης της ενότητας των Διεθνών Μεταφορών. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης, σ’ αυτήν την περίπτωση μειώνεται στις δύο ώρες.

Η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής βαθμολογείται με 2 μονάδες. Η πλήρης ανάπτυξη κάθε μελέτης βαθμολογείται με 20 μονάδες. Επιτυχόντες, για το ΠΕΕ Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών, θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) μονάδων, έχουν δηλαδή συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου της δυνατής βαθμολογίας, έχοντας παράλληλα ελάχιστη βαθμολογία εξήντα (60) μονάδων από τα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής και σαράντα (40) μονάδων από τις μελέτες περιπτώσεων. Επιτυχόντες, για το ΠΕΕ Διεθνών Μεταφορών, θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει συνολικά βαθμολογία τουλάχιστον εξήντα (60) μονάδων, έχουν δηλαδή συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου της δυνατής βαθμολογίας, έχοντας παράλληλα ελάχιστη βαθμολογία τριάντα (30) μονάδων από τα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής και είκοσι (20) μονάδων από τις μελέτες περιπτώσεων.

Ο κατάλογος όλων των ερωτήσεων και των μελετών περίπτωσης (case studies) που χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις, βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.yme.gr) και συγκεκριμένα στη διαδρομή Μεταφορές>Πληροφόρηση για Θέματα Οδικού Μεταφορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχολή ΣΕΚΑ στην οποία φοίτησαν, καθώς και στο τηλ : 213 1603114 και στο E-Mail: dmetaforon.p@patt.gov.gr

 

PreviousNext