Τροχοί & TIR

Εξετάσεις ΠΕΕ για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών για το 2024

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών στην Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Δευτέρα 12/02/2024 - 14:05
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκαν οι ημέρες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών για το έτος 2024. 

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών επί της Λ. Μεσογείων 156-Χολαργός- (Αμφιθέατρο) ανά κατηγορία εξέτασης ως εξής:

pee

Οι εξετάσεις για τη απόκτηση ΠΕΕ εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών Εθνικών και Διεθνών μεταφορών περιλαμβάνουν δύο δοκιμασίες: α) Ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών με τέσσερις προτεινόμενες απαντήσεις εκ των οποίων η μια ορθή, και β) μελέτες περιπτώσεων προς απάντηση. Ο αριθμός των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και μελετών περιπτώσεων έχει ως εξής:

i) Για το ΠΕΕ Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών ένα (1) ερωτηματολόγιο Εθνικών Μεταφορών και ένα (1) Διεθνών Μεταφορών με τριάντα (30) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής το καθένα [σύνολο εξήντα (60) ερωτήσεις] και δύο (2) μελέτες περιπτώσεων (case studies) Εθνικών και δύο (2) μελέτες περιπτώσεων Διεθνών [σύνολο τέσσερις (4) μελέτες περιπτώσεων]. 

ii) Για το ΠΕΕ Διεθνών Μεταφορών ένα (1) ερωτηματολόγιο Διεθνών Μεταφορών με τριάντα (30) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και δύο (2) μελέτες περιπτώσεων Διεθνών Μεταφορών. Κάθε ορθή απάντηση στο ερωτηματολόγιο βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Η πλήρης ανάπτυξη κάθε μελέτης περιπτώσεων βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. 

Επιτυχόντες, για το ΠΕΕ Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών, θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) μονάδων, έχουν δηλαδή συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου της δυνατής βαθμολογίας, έχοντας παράλληλα ελάχιστη βαθμολογία εξήντα (60) μονάδων από τα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής και σαράντα (40) μονάδων από τις μελέτες περιπτώσεων. 

Επιτυχόντες, για το ΠΕΕ Διεθνών Μεταφορών, θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει συνολικά βαθμολογία τουλάχιστον εξήντα (60) μονάδων, έχουν δηλαδή συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου της δυνατής βαθμολογίας, έχοντας παράλληλα ελάχιστη βαθμολογία τριάντα (30) μονάδων από τα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής και είκοσι (20) μονάδων από τις μελέτες περιπτώσεων. 

Ο συνολικός χρόνος της εξέτασης έχει ως εξής: 

Για το ΠΕΕ Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών διακόσια σαράντα (240) λεπτά, για το ΠΕΕ Διεθνών Μεταφορών εκατόν είκοσι (120) λεπτά. Η θεωρητική εξέταση των υποψηφίων οι οποίοι παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (π.χ δυσλεξία) παρατείνεται κατά 30 λεπτά για το ΠΕΕ Εθνικών & Διεθνών Μεταφορών και κατά 15 λεπτά για τους υποψηφίους Διεθνών Μεταφορών. 

Οι υποψήφιοι, κάτοχοι Πιστοποιητικού Εθνικών Μεταφορών που τους έχει χορηγηθεί με προϊσχύουσες διατάξεις, εξετάζονται μόνο στο φύλλο εξέτασης της ενότητας των Διεθνών Μεταφορών. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης, σ’ αυτήν την περίπτωση είναι εκατόν είκοσι (120) λεπτά.

Ο κατάλογος του ερωτηματολογίου και των μελετών περίπτωσης (case studies) που χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις, βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.yme.gr) και συγκεκριμένα στη διαδρομή Μεταφορές>Πληροφόρηση για Θέματα Οδικού Μεταφορέα.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Σχολή ΣΕΚΑΜ, στην οποία φοίτησαν, καθώς και στο 213 2100628 και email: metaforesat1@patt.gov.gr / ememmou@patt.gov.gr

PreviousNext