Τροχοί & TIR

Εξετάσεις ΠΕΕ και ADR σε Ευρυτανία, Φθιώτιδα και Δυτική Θεσσαλονίκη

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
Τετάρτη 21/02/2024 - 11:41
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και της Κεντρικής Μακεδονίας καθορίστηκαν οι ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα και μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) για την Π.Ε. Ευρυτανίας και Φθιώτιδας, καθώς και της Δυτικής Θεσσαλονίκης ως εξής:

Εξετάσεις ΠΕΕ στην Ευρυτανία: Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας, που βρίσκεται στο 2ο Χ.Λ.Μ. της Ε.Ο. Καρπενησίου - Λαμίας στο Καρπενήσι.

Εξετάσεις ADR στην Ευρυτανία: Τετάρτη 03/04/2024 και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας, που βρίσκεται στο 2ο Χ.Λ.Μ. της Ε.Ο. Καρπενησίου - Λαμίας στο Καρπενήσι.

Υποχρεώσεις υποψηφίων: Όλοι οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους Δελτίο Ταυτότητας ή κάθε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει τα στοιχεία τους και να το επιδείξουν κατά τη προσέλευσή τους στην Επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους δύο στυλό διαρκείας χρώματος μαύρου ή μπλε. Σημειώσεις, βοηθήματα και χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών απαγορεύονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Εξετάσεις ΠΕΕ στη Φθιώτιδα
pee

Οι εξετάσεις θα διενεργούνται στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών. ΠΕ Φθιώτιδας, Τέρμα Παπαποστόλου, 35133 Λαμία.

Υποχρεώσεις σχολών ΣΕΚΑΜ: Οι σχολές ΣΕΚΑΜ υποβάλουν καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την διενέργεια της κάθε εξεταστικής. Η υποβολή των οριστικών καταστάσεων γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια της κάθε εξεταστικής, συνοδευόμενων από τα δικαιολογητικά του κάθε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι Σχολών οι οποίες δεν τηρήσουν την παραπάνω προθεσμία αποκλείονται από την εξέταση.

Εξετάσεις ΠΕΕ στη Δυτική Θεσσαλονίκη: Ως ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται η Τρίτη 26-3-2024.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

α) Όσοι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στις καταστάσεις που υποβάλλει η οικεία Σχολή ΣΕΚΑΜ στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης και που έχουν καταβάλει e-παράβολο 50 Ευρώ. Οι καταστάσεις αναφέρουν κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων: 

- Επώνυμο 

- Όνομα 

- Πατρώνυμο 

- Αριθμό Ταυτότητας 

- Α.Φ.Μ. 

- Ημερομηνία γέννησης (ηη/μμ/εε) 

- Τον αριθμό μητρώου του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Εθνικών Μεταφορών ή τον αριθμό μητρώου της αντίστοιχης άδειας οδικού μεταφορέα εθνικών μεταφορών (για τους υποψηφίους που στην κατάσταση δηλώνονται ότι θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις προς απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Διεθνών Μεταφορών επιβατικών ή εμπορευματικών μεταφορών) 

- Την κατηγορία του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οποία θα εξετασθούν (Διεθνών ή Εθνικών και Διεθνών Επιβατικών Μεταφορών είτε Διεθνών ή Εθνικών και Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών). 

- Τον αριθμό ωρών διδασκαλίας 

- Τη διεύθυνση κατοικίας

Με τις παραπάνω καταστάσεις θα συνυποβάλλονται:

- Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία. Η αίτηση θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί από τον ίδιο τον υποψήφιο και να φέρει την υπογραφή του. 

- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Το φωτοαντίγραφο θα πρέπει να είναι ευκρινές ως προς τα στοιχεία και τη φωτογραφία. 

- e-παράβολο πενήντα (50) ευρώ.

β) Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών της Χώρας μας ή ισότιμων σχολών εξωτερικού, εφ΄ όσον υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας. 

- Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία και με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα αναφέρεται το είδος του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας που επιθυμεί να αποκτήσει. 

- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Το φωτοαντίγραφο θα πρέπει να είναι ευκρινές ως προς τα στοιχεία και τη φωτογραφία. 

- Αντίγραφο του κατεχόμενου τίτλου σπουδών. 

- Βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ περί αναγνωρίσεως τίτλου σπουδών της αλλοδαπής (για όσους υποψηφίους απαιτείται). 

- e-παράβολο πενήντα (50) ευρώ.

Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτοί σε καμία περίπτωση υποψήφιοι που δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις των Σχολών ή δεν έχουν υποβάλλει οι ίδιοι όλα ανεξαιρέτως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εφόσον είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

PreviousNext