Χωματουργικές και άλλες εργασίες για τον Δήμο Δράμας

Πέμ, 27/01/2022 - 16:35
Φωτό αρχείου

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ» για το έτος 2022.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο της εργασίας ή μεμονωμένα για κάθε τμήμα ή συνδυασμό τμημάτων εργασίας.

Τα επιμέρους τμήματα έχουν ως εξής:

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, αξίας 8.924,00 €

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, αξίας 35.742,00€

Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ, 30.258,00€

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, αξίας 9.200,00€

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 84.124,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής, είναι το κριτήριο ανάθεσης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για κάθε τμήμα εργασίας ή τμήματα για το/α οποίο/α υποβάλλουν προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής για ανά τμήμα εργασίας είναι:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ μέχρι 13/02/2022, και ώρα 17:00 μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: Στις 17/02/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 π.μ.

Πληροφορίες: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66 133 Δράμα

Τηλέφωνο: 2521350626, email: isama@dimosdramas.gr