Τροχοί & TIR

Χωρίς «ταβάνι» η ενίσχυση παγίων δαπανών για τις εταιρείες ΚΤΕΛ 

Μέχρι τις 4 Αυγούστου μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση για την επιδότηση των παγίων δαπανών τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας My Business support (www.aade.gr/mybusine
Σάββατο 31/07/2021 - 06:06
Κοινοποίηση στα Social Media
υπεραστικό κτελ θεσπρωτίας

Μέχρι τις 4 Αυγούστου μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση για την επιδότηση των παγίων δαπανών τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας My Business support (www.aade.gr/mybusinesssupport ).Το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 70% της ζημίας προ φόρων της επιχείρησης και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του 90% της ζημίας προ φόρων, με την εξαίρεση των εταιρειών ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το όριο αυτό. Οι πάγιες δαπάνες Ως πάγιες δαπάνες λαμβάνεται το άθροισμα των εξόδων που έχουν δηλωθεί στα κάτωθι πεδία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2020 (Έντυπο Ε3): 

 • α) Παροχές σε εργαζόμενους (581)
 • β) Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων
 • (585/007)
 • γ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (585/009)
 • δ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής (585/010)
 • ε) Ενέργεια (585/011)
 • στ) Ύδρευση (585/012)
 • ζ) Τηλεπικοινωνίες (585/013)
 • η) Ενοίκια (585/014)
 • θ) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (585/016)
 • ι) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (586).

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει πριν την 31η Δεκεμβρίου και δεν έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 (έντυπο Ε3), ως πάγιες δαπάνες λαμβάνεται το άθροισμα των εξόδων που έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3).

Σημειώνεται τέλος ότι η περίοδος την οποία καλύπτει το καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών εκτείνεται από τον Απρίλιο 2020 έως και τον Δεκέμβριο 2020. 

 

PreviousNext