Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Οχημάτων - ΣΜΟΧ» (Machine Elements and Vehicles Laboratory - MEVE), το οποίο θα καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες.

Ειδικότερα, θα εκπαιδεύει τους φοιτητές στα εξής αντικείμενα: Ανάλυση, σχεδιασμός και βελτιστοποίηση Στοιχείων Μηχανών, σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διατάξεων Μεταφοράς και Κίνησης, Δυναμική Οχημάτων, Σχεδιασμός Οχημάτων.

Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Οχημάτων - ΣΜΟΧ (Machine Elements and Vehicles Laboratory - MEVE θα έχει ως αποστολή την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.

Παράλληλα, θα υποστηρίζει τη διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου συνεργαζόμενο με κάθε μορφής Ερευνητικά Κέντρα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Ταυτόχρονα, όμως, θα συνεργάζεται με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.