Με σημερινή (7/1/22) απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απλουστεύεται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης του επαγγελματία αγρότη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη μείωση της εισφοράς αγροτικού ΦΙΧ μικτού βάρους μέχρι 4 τόνους.

Από σήμερα, ισχύουν τα εξής:

1. Η βεβαίωση του επαγγελματία αγρότη εκδίδεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φέρει την υπογραφή της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών και δεν χρήζει περαιτέρω επικύρωσης.

2. Η βεβαίωση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, με στοιχεία του φορολογικού έτους 2020. Αφορά τους αγρότες, για τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, από το Τμήμα Διαχείρισης Data Center Δικτύου και Βάσεων Δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ. Οι ΑΦΜ τους θα αποσταλούν στην Α.Α.Δ.Ε προς συμπλήρωση των κωδικών 037 και 038 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, φορολογικού έτους 2021.

3. Επίσης, ισχύουν και οι βεβαιώσεις των επαγγελματιών αγροτών που εκδίδονται από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ.

4. Επιπλέον, εκδίδονται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων που αφορούν τον κάτοχο αγροτικής εκμετάλλευσης, τον επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχομένο στον αγροτικό τομέα και τον ασκούντα αγροτική δραστηριότητα. Οι βεβαιώσεις αυτές φέρουν την υπογραφή της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών και δεν χρήζουν περαιτέρω επικύρωσης.

Για τα αγροτικά ΦΙΧ

Υπενθυμίζουμε πως η εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου περιορίζεται στο 1/3 για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν σε «επαγγελµατίες αγρότες», σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες µέλη ή µη αγροτικών δασικών συνεταιρισµών ή δασικών επιχειρήσεων που «ασκούν αγροτική δραστηριότητα» σύµφωνα µε το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), καθώς και για αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον Ο.∆.∆.Υ.».

Επίσης, Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο αγροτικό µπορεί να έχει στην ιδιοκτησία του όχι µόνο ο επαγγελµατίας αγρότης, αλλά και όποιος είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης χωρίς να είναι επαγγελµατίας.

Κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης είναι ο καλλιεργητής γης, ο οποίος ασκεί και άλλη παράλληλη δραστηριότητα, π.χ. ελεύθερος επαγγελµατίας, έµπορος κλπ.

Και οι δύο κατηγορίες αγροτών, προσδιορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο εκδίδει τη σχετική βεβαίωση σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.