Μεγαλύτερης ηλικίας θα μπορούν να είναι τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα που εκμισθώνονται με οδηγό από τουριστικά γραφεία και γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

Με τροποποιητική απόφαση, αυτά τα Ε.Ι.Χ. μπορούν τώρα να έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, εφόσον αυτή δεν διαφέρει από την ημερομηνία κατασκευής τους πάνω από ένα (1) έτος, και για τα ανοικτού τύπου τα δώδεκα (12) έτη.

Σύμφωνα με τον νόμο 4093/2012, τα αντίστοιχα όρια ηλικιών ήταν 7 χρόνια και 9 χρόνια αντίστοιχα.

Παραμένουν, πάντως, οι προϋποθέσεις για την κατηγορία ρύπων που πρέπει να είναι Euro 5 ή μεταγενέστερη, καθώς και η χωρητικότητα του κινητήρα τους που πρέπει να είναι πάνω από τα 1.500 κ. εκ.

Σημειώνεται ότι με τα παραπάνω Ε.Ι.Χ. που εκμισθώνονται, απαγορεύεται η μεταφορά επιβατών με κόμιστρο, ενώ οι οδηγοί τους θα πρέπει να έχουν δίπλωμα Β’ κατηγορίας σε ισχύ, δύο τουλάχιστον ετών πριν την έναρξη της απασχόλησής τους.