Τροχοί & TIR

Κατάρτιση εργαζομένων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ επήλθε τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδ
Σάββατο 01/10/2022 - 09:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ επήλθε τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας».

Αντικείμενο της Πράξης είναι η εκπαίδευση και πιστοποίηση στελεχών του ανθρώπινου δυναμικού, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είτε ανήκουν στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, είτε διαθέτουν στην οργανωτική τους δομή τμήμα logistics.Ο τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), ορίζεται ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων, που αφορούν την συνολική διαχείριση του εφοδιασμού μίας επιχείρησης ή μίας αγοράς και συγκεκριμένα ενέργειες όπως η μεταφορά πρώτων υλών και τελικών εμπορευμάτων, η αποθήκευσή τους, η διαχείριση των αποθεμάτων, ο συντονισμός των δρομολογίων και ο έλεγχος της διανομής των τελικών προϊόντων.

Η Ελλάδα, ως μέρος της Ευρώπης, θα πρέπει να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανάπτυξη ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα και η απασχολησιμότητα του εργατικού δυναμικού. Πρέπει, επίσης, να διασφαλίσει ότι οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι ικανότητες και η εφευρετικότητα του ελληνικού εργατικού δυναμικού - συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των επαγγελματιών Μεταφορών και Logistics - πληρούν τα ύψιστα παγκόσμια πρότυπα και ότι ενημερώνονται συνεχώς με μια διαδικασία αποτελεσματικής δια βίου μάθησης. Ο ρόλος των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ελληνική οικονομία διαμορφώνεται τόσο από τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς όσο και από τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα μεταφορών και των ευκαιριών που δημιουργεί η θέση της σε σχέση με τα διεθνή χερσαία, θαλάσσια και εναέρια δίκτυα μεταφορών.

Σε γενικές γραμμές, κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του τομέα μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι: η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφορών- η ανάδειξη της Ελλάδας σε κύρια πύλη και κόμβο μεταφορών της Ανατολικής Μεσογείου, επαρκώς συνδεδεμένης με τα άλλα κράτη-μέλη και κυρίως τον κεντρικό αναπτυξιακό πυρήνα της Ε.Ε. Από την υλοποίηση της πράξης, αναμένεται να ωφεληθούν 1250 εργαζόμενοι στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης και στη συνέχεια σε εξετάσεις πιστοποίησης για την επικύρωση των γνώσεων/δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. Συνολικά θα υλοποιηθούν 5 θεματικά αντικείμενα κατάρτισης κάθε ένα εκ των οποίων θα έχει διάρκεια 80 ώρες.

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι τα εξής: Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης, Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων, Πωλητής Λιανικής, Merchandisers. Η Πράξη θα υλοποιηθεί μέσω 2 βασικών δράσεων: 1η Δράση Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων 2η Δράση: Συντονισμός-Διαχείριση, Υποστήριξη και Παρακολούθηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης. Η 1η Δράση διαρθρώνεται σε 5 Υποέργα, ένα ανά κατηγορία περιφερειών σύμφωνα με την πρόσκληση. ΥΕ1 "Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στις Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες" ΥΕ2 "Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στις Περιφέρειες σε Μετάβαση" ΥΕ3 "Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες" ΥΕ5 "Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στις Περιφέρειες σε Μετάβασης" ΥΕ 6 "Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες" . Η 2η Δράση έχει οριζόντιο χαρακτήρα (υποστηρίζει το σύνολο της πράξης) και ως εκ τούτου περιλαμβάνει ένα Υποέργο ΥΕ4: "Συντονισμός-Διαχείριση, Υποστήριξη και Παρακολούθηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης".

Η διάρκεια της πράξης είναι 24 μήνες και ο προϋπολογισμός της 1.493.800 ευρώ. Η πράξη θα υλοποιηθεί από το Επιμελητήριο Κορινθίας με την ιδιότητα του Δικαιούχου και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος ως Κύριος του έργου.

Πληροφορίες παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527. Πληροφορίες: Αικατερίνη Καμπίλαυκου , Τηλ.: 2131503720, Email: kkabilaykou@mou.gr

PreviousNext