Ακινητοποίηση οχήματος, υποχρεωτική παραπομπή του στο συνεργείο, κατάσχεση κάρτας οδηγού, τεχνικός έλεγχος του ταχογράφου περιλαμβάνονται τώρα στις ενέργειες που οι αρχές ελέγχου θα πραγματοποιούν για την εξακρίβωση ύπαρξης συσκευής ή άλλης τεχνολογίας με σκοπό την παραποίηση των στοιχείων της συσκευής του ταχογράφου.

Η παραπάνω διάταξη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που χθες ψηφίσθηκε για τα υδατοδρόμια και εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία προς τον κοινοτικό κανονισμό 165/2014.

Η παραπομπή του οχήματος στο συνεργείο αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της παράβασης, στην αποκατάσταση της βλάβης, αλλά και στη θωράκιση των αρχών ελέγχου στην αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Η κάρτα οδηγού επιστρέφεται, εφόσον δεν προβλέπονται και άλλες ποινές, όπως αφαίρεση άδειας οδήγησης.