Τροχοί & TIR

Καταστροφές: Επιχορηγούνται και φορτηγά. Τι ισχύει για αποθηκευμένα προϊόντα

Το ύψος της επιχορήγησης
Τρίτη 28/05/2024 - 13:50
Κοινοποίηση στα Social Media
.

Με νεότερη απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών προστίθεται επιχορήγηση για την κάλυψη ζημιών ή καταστροφών που προκλήθηκαν σε φορτηγά ΦΔΧ και ΦΙΧ.

Έτσι, με την απόφαση με αριθ. 40847 (ΦΕΚ 2968/Β/24-05-24) τροποποιείται προγενέστερη και ορίζεται ότι:

«Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν άμεσα από τη θεομηνία σε στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021, ιδίως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα. Για θεομηνίες που εκδηλώθηκαν από την 1.6.2020, ειδικά για τις περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων η επιχορήγηση δύναται να καλύπτει και ζημιές σε προϊόντα, πρώτες ύλες και εμπορεύματα αποθηκευμένα σε εγκαταστάσεις τρίτων, εφόσον έχουν καταγραφεί ως κατεστραμμένα, οι εγκαταστάσεις τρίτων βρίσκονται εντός της οριοθετημένης περιοχής και αποδεικνύεται ότι ήταν αποθηκευμένα σε αυτές από συμβατικά έγγραφα ή άλλα οικονομικά στοιχεία».

Ορίζεται, επίσης, ότι:

«Η παρ.  6 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (Β’ 2670) απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Για τις πλημμύρες μηνός Σεπτεμβρίου 2023, οι ζημιές σε προϊόντα, πρώτες ύλες και εμπορεύματα αποθηκευμένα σε εγκαταστάσεις τρίτων, δύνανται να καλύπτονται εφόσον έχουν καταγραφεί ως κατεστραμμένα, οι εγκαταστάσεις τρίτων βρίσκονται εντός της οριοθετημένης περιοχής και αποδεικνύεται ότι ήταν αποθηκευμένα σε αυτές από συμβατικά έγγραφα ή άλλα οικονομικά στοιχεία».

Το ύψος της επιχορήγησης

Τέλος, ορίζεται ότι «η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με ποσοστό επί του ποσού της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας από την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, ζημίας, που δεν καταβάλλεται από ασφαλιστική εταιρεία βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται κάθε φορά με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021. Σε κάθε περίπτωση το ύψος της επιχορήγησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ ανά δικαιούχο για κάθε θεομηνία, με την εξαίρεση των περιπτώσεων των πυρκαγιών Ιουλίου και Αυγούστου 2023 και των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου 2023, για τις οποίες το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται κάθε φορά με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021 και το οποίο ύψος εφαρμόζεται ανά δικαιούχο ή στην περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων ανά υποκατάστημα για μέχρι δύο (2) υποκαταστήματα, ήτοι μέχρι το διπλάσιο του ύψους που εφαρμόζεται ανά δικαιούχο. Αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου το ανώτατο ύψος της προκαταβολής καθορίζεται κάθε φορά με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4797/2021 και εφαρμόζεται ανά δικαιούχο ή στην περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων ανά υποκατάστημα για μέχρι δύο (2) υποκαταστήματα, ήτοι μέχρι το διπλάσιο του ύψους που εφαρμόζεται ανά δικαιούχο».

PreviousNext