Καύσιμα σε ντεπό φορτηγών και μεταφορικών επιχειρήσεων

Πέμ, 24/12/2020 - 10:52

Για την εγκατάσταση ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων μεταφορικών εταιρειών εκδίδεται άδεια λειτουργίας από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 37776/2645/30.5.2017 υπουργική απόφαση (Β’ 1882), όπως ισχύει.

Η ίδια Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της ασφαλούς λειτουργίας του πρατηρίου, για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του, καθώς και για τη σφράγιση των εγκαταστάσεών του.

Με πρόσφατη, ωστόσο, απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών ορίζεται πως οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων, οι οποίες λειτουργούν μόνο με Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, χορηγούμενο από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε ισχύ, συμμορφώνονται με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 37776/2645/30.5.2017 (Β’ 1882) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης, δηλαδή τα υπόλοιπα πιστοποιητικά που ορίζονται στην παραπάνω απόφαση μπορούν να προσκομιστούν αργότερα και, πάντως, η εγκατάσταση μπορεί να λειτουργεί με το πιστοποιητικό πυρασφάλειας μέχρι 14 Ιουνίου 2021.

Σημειώνεται πως προϋπόθεση είναι το ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων για να πάρει άδεια, πρέπει η μεταφορική εταιρεία να διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους.