Τροχοί & TIR

Κέρκυρα: Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τους ενδιαφερομένους για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητώ
Τρίτη 03/01/2023 - 10:01
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τους ενδιαφερομένους για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2022-2023 και συγκεκριμένα για το χρονικά διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 30.06.2023. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες δύο ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (990.002,41€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και του δικαιώματος προαίρεσης έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος της πρόσκλησης για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων. 

Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και 16.01.2023 και ώρα 09:59 π.μ., ενώ η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 16.01.2023 και ώρα 10:00 π.μ.. Οι ανάδοχοι θα προσκομίσουν εγγυητική καλής εκτέλεσης κατά το στάδιο υπογραφή της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ύψος 4% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Το προσφορότερο είδος μεταφορικού μέσου αποτελεί τη βάση υπολογισμού της αποζημίωσης ανά δρομολόγιο χωρίς να αποτελεί στοιχείο απόρριψης της συμμετοχής ενδιαφερομένων άλλων μέσων. 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι 30.06.2023 χωρίς δυνατότητα παράτασης. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη πρόσκληση δίδονται στο τηλ: 26613.62259 και 26613.62332, e-mail: k.kiriaki@.gov.gr αρμόδιοι υπάλληλοι κα. Κ. Κυριάκη και κα. Χρ. Μαξούτη, της Π.Ε. Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα -49131.

PreviousNext