ΚΤΕΛ: Νέος συντελεστής ηλικίας - χιλιομέτρων. Τώρα και δαπανών

Τετ, 19/10/2022 - 09:48

Με τροποποίηση της υπ. απόφασης Β-οικ.60195/5172/2013 (Β’ 3067) ισχύουν από 17/10/22 νέοι συντελεστές στη σχέση των πραγματικών χιλιομέτρων, προσδιοριζόμενα ανάλογα με την ηλικία των λεωφορείων.

Έτσι, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση ισχύουν τα παρακάτω:

Ο συντελεστής πραγματικών χιλιομέτρων προσδιορίζεται ανάλογα με την ηλικία των λεωφορείων ως ακολούθως:

α) Για λεωφορεία ηλικίας μέχρι και δέκα πέντε (15) ετών σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ή 0,25.

β) Για λεωφορεία ηλικίας άνω των δέκα πέντε (15) ετών μέχρι και είκοσι επτά (27) ετών, σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ή 0,15.

Συντελεστής δαπανών

Επίσης, με την τελευταία τροποποίηση εισάγεται ο όρος του συντελεστή δαπανών κάθε ενταγμένου λεωφορείου, ο οποίος είναι συνάρτηση της κλάσης, του τύπου και της ηλικίας του και προσδιορίζεται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες:

Ειδικά για τα λεωφορεία που είναι ενταγμένα σε ΚΤΕΛ Α.Ε. που εκμεταλλεύονται μόνο αστικές λεωφορειακές γραμμές καθορίζονται συντελεστές δαπανών κατά κλάση και ηλικία λεωφορείου, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ο συντελεστής δαπανών δε μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου παρά μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης του λεωφορείου. Στην περίπτωση αυτή, για τα χιλιόμετρα που πραγματοποίησε το λεωφορείο μέχρι την ημέρα αντικατάστασης ισχύει ο συντελεστής δαπανών του παλαιού λεωφορείου και από την ημέρα αντικατάστασης ο συντελεστής δαπανών του νέου λεωφορείου.