Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Άρτας

Δημοσιεύθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το σχολικό έτος 2022-2023 (έως 31-12-2022) με δικαίω
Τρίτη 18/10/2022 - 14:55
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Δημοσιεύθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το σχολικό έτος 2022-2023 (έως 31-12-2022) με δικαίωμα δίμηνης παράτασης ως την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων που θα προκύψουν από τη διαγωνιστική διαδικασία στο πλαίσιο του ΔΣΑ, συνολικού προϋπολογισμού 61.548,32€, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Κτίριο Διοίκησης της Π.Ε. Άρτας (Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Αντίστασης - 47132) και η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 25-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η Πρόσκληση, με όλα τα παραρτήματα, διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση www.peartas.gov.gr. Κάθε πληροφορία σχετικά με τους όρους της παρούσας θα παρέχεται από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Άρτας, στο τηλ. 26813 61030,33.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ανάδοχος/οι θα αναδειχτεί/ουν εκείνος/οι που θα προσφέρει/ουν το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιες τιμές μονάδος) και κατά συνέπεια τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο.

Οι προσφορές υποβάλλονται ανά δρομολόγιο. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν και για περισσότερα του ενός δρομολόγια ή και για το σύνολο των δρομολογίων, εφόσον ο ανάδοχος πληροί τα κριτήρια κατακύρωσης και τηρούνται οι προϋποθέσεις έγκαιρης και ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών και διαθέτει τον απαιτούμενο στόλο οχημάτων.

PreviousNext