Λύθηκε το πρόβλημα της μετακίνησης καλλιεργητών για τη συγκομιδή της ελιάς και άλλων προϊόντων σε χωράφια που βρίσκονται σε άλλο νομό από την κατοικία του καλλιεργητή.

Για τη συγκομιδή της ελιάς απαιτούνται τα εξής έγγραφα:

- Οι εργάτες θα πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη τους,

- Οι ιδιοκτήτες και οι κληρονόμοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το Ε9.

- Οι ελαιοπαραγωγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη δήλωση ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου), βάσει της οποίας λαμβάνουν τις επιδοτήσεις.

Να σημειωθεί πως στην ισχύουσα υπ. απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 - ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020 προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση μετακίνηση προς τον σκοπό συγκομιδής αγροτικών προϊόντων με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Για την κατ' εξαίρεση μετακίνηση πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης.

Εναλλακτικά…

Αν, όμως, δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της παραπάνω βεβαίωσης, απαιτείται η προσκόμιση δήλωσης καλλιέργειας που υποβάλλεται στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), μαζί με σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης της σχετικής εντολής, κατά περίπτωση. Οι παραπάνω βεβαιώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευδής δήλωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Κυκλοφορία οχημάτων

Πέραν, όμως, των παραπάνω προϋποθέσεων για την κίνηση των καλλιεργητών και των εργατών για τις συγκομιδές, αυστηρά περιοριστικοί είναι και οι όροι κυκλοφορίας των οχημάτων, για τα οποία προβλέπονται τα εξής:

  • Μέχρι ένας (1) επιβάτης πλέον του οδηγού σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα καθώς και στα Ε.Ι.Χ. οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α' 222). Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν α) ανήλικα τέκνα, η κατ' οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη ή β) άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.

  • Μέχρι δύο (2) άτομα πλέον του οδηγού στα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου ΒΑΝ οχήματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με την υπ' αρ. 61512/2900/11.12.2002 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα, η κατ' οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη.

Σημείωση: Η παραπάνω απόφαση (4093/2012) αναφέρεται στη μεταφορά αγαθών με αυτοκίνητα μικτής χρήσης, με τα οποία επιτρέπεται η μεταφορά αγαθών που ανήκουν στους κατόχους των αυτοκινήτων.